Persoonlijke effectiviteit

Deze competenties hebben betrekking op het creëren van een zinvolle werksituatie, zowel voor jezelf als voor anderen. Het gaat om de eigen motivatie en (werk)houding en het organiseren van het eigen werk. Het zijn competenties die voor elke medewerker belangrijk kunnen zijn, ongeacht 
de functie of rol die wordt vervult.

Net als bij het vorige cluster zijn deze competentiebeschrijvingen zeer algemeen van aard. Algemene termen zijn echter gemakkelijk te vertalen door situatiespecifieke termen (bijvoorbeeld: deelnemer of collega in plaats van 'de ander').

 • Flexibiliteit

  Een flexibele opstelling is nodig wanneer (werk)omstandigheden regelmatig wijzigen. Dat wil zeggen de bereidheid hebben om de eigen werkwijze, prioriteiten, planning etc. te veranderen wanneer de omstandigheden daarom vragen. Het is daarbij nodig overzicht te houden op de situatie en de eigen rol daarin. Gedragsvoorbeelden: Tijdens het werken snel overschakelen naar andere taken wanneer er...

 • Planmatig werken

  Het eigen werk op zo'n manier organiseren dat de resultaten die gehaald moeten worden binnen de gestelde tijd en met de aanwezige middelen worden gerealiseerd. Dit door nauwkeurig te werk te gaan en zonder anderen in hun werk te belemmeren. Gedragsvoorbeelden: Een realistische planning maken; Afspraken nakomen; Prioriteiten kunnen aanbrengen in de activiteiten die ondernomen moeten worden;...

 • Betrouwbaarheid

  In het werk handelen volgens algemeen aanvaarde (binnen de organisatie gedeelde) sociale en ethische normen. Altijd kunnen uitleggen en verantwoorden waarom bepaalde acties ondernomen zijn, ook wanneer het resultaat ervan niet is wat van tevoren was gehoopt. Gedragsvoorbeelden: Zich bewust zijn van eigen normen en waarden en daar consequent naar handelen; Aangeven wanneer zaken van u verwacht...

 • Leervermogen

  Weten welke kennis in een bepaalde situatie van u wordt verwacht en waar u die vindt. Deze nieuwe (inhoudelijke) kennis snel in kunnen opnemen en dit effectief kunnen toepassen. Gedragsvoorbeelden: Nieuw verworven praktische kennis en inzichten uit andere vakgebieden in het eigen werk toepassen; Lering trekken uit eigen ervaringen; Eigen netwerken en eigen methoden ontwikkelen om snel aan...

 • Innovatief denken

  Hiermee wordt bedoeld het kunnen bedenken van nieuwe werkwijzen of manieren van denken. Dat wil zeggen het even los kunnen laten van de gebruikelijke manier van werken en denken en 'buiten de kaders' treden. Niet te snel rekening houden met randvoorwaarden, regels etc. (belemmeringen) maar eerst gaan kijken naar wat wenselijk, beter, origineler etc. is (mogelijkheden). Gedragsvoorbeelden:...

 • Resultaatgerichtheid

  In het werk duidelijke doelstellingen afleiden van de sector- en afdelingsdoelstellingen (in lijn met kaderbrief/koersdocument, etc.) en deze nastreven. Werken om een bepaald resultaat te behalen en achterhalen hoe het zit wanneer de inspanningen niet leiden tot het gewenste resultaat. Gedragsvoorbeelden: Uzelf regelmatig ter verantwoording roepen en bekijken of u nog wel doet wat afgesproken is...

 • Stressbestendigheid

  Stressbestendig betekent effectief blijven functioneren ondanks tegenslagen, (tijds)druk, teleurstellingen of tegenwerking. Kunnen omgaan met de druk die wordt ervaren door kalm te blijven en niet meteen te reageren maar de rust nemen om in een bepaalde situatie te bepalen wat de meest effectieve reactie is. Gedragsvoorbeelden: Snel herstellen na een tegenslag en er niet in 'blijven hangen';...

 • Onafhankelijkheid

  Altijd weten waar uzelf staat, wat u wilt en kunt ook al is de situatie waarin u zich bevindt complex (bijvoorbeeld doordat er veel verschillende belangen spelen). Vasthouden aan de eigen mening en overtuiging ook al komen die door anderen onder druk te staan. Gedragsvoorbeelden: De eigen standpunten en voorstellen, eventueel in andere woorden, herhalen om het doel te bereiken; Vasthouden aan...