Privacy

De bescherming van jouw privacy is voor ons van groot belang. Daarom stellen we alles in het werk om je privacy te beschermen en tegelijkertijd ons onderwijs zo persoonlijk mogelijk te maken.

ROC Nijmegen verwerkt van al haar (aankomende) studenten en websitebezoekers persoonsgegevens. ROC Nijmegen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en houdt zich aan de wetgeving hierover, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Leerplichtwet en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze (aankomende) studenten en websitebezoekers omgaan.

 • ROC Nijmegen verwerkt persoonsgegevens om haar verplichtingen als onderwijsinstelling na te komen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om je aan te melden als student op onze school, om de studievoortgang bij te houden, je te begeleiden en om je in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplichtambtenaren.

  Wij verwerken gegevens van (aankomende) studenten voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst, die we afsluiten met jou (en je ouders, als je nog geen 18 jaar bent), en voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Ook verwerken wij persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

  Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kun je de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

 • Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van jouzelf hebben gekregen. Sommige gegevens krijgen wij van anderen, zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling waarbij jij eerder ingeschreven stond. Als je weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om je als student in te kunnen schrijven bij ROC Nijmegen. Van onze (aankomende) studenten verwerken wij de volgende gegevens:

  • contactgegevens (naam, e-mail en organisatorische eenheid, achternaam)
  • contactgegevens (geboortedatum en geslacht)
  • contactgegevens (overige gegevens)
  • studentnummer
  • nationaliteit en geboorteplaats
  • ouders of voogd
  • gegevens over studievoortgang, waaronder examinering, trajectvoortgang, begeleiding studenten, aanwezigheidsregistratie, klas, leerjaar en opleiding.
  • gegevens over de onderwijsorganisatie, zoals roosters, boekenlijsten etc.
  • financiële gegevens
  • beeldmateriaal
  • gegevens over welke docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleider/ trajectbegeleider betrokken zijn/is bij de student
  • Burgerservicenummer

  Op eigen verzoek en met je uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook jouw medische gegevens. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Je kunt bijvoorbeeld doorgeven dat je epilepsie hebt, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. ROC Nijmegen zal je nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

 • Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze privacyverklaring noemen.

  In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van jou te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverbanden en de accountant.

  Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om studenten in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van ROC Nijmegen. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

  Wij zullen de gegevens van jou niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij je gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

  De persoonsgegevens worden veilig bewaard en alleen dié medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte examens is bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Gegevens uit de studentadministratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard. Als je er belangstelling voor hebt kunnen wij je een overzicht hiervan geven.

 • Jouw rechten (en die van jouw ouders indien jij jonger dan 16 jaar bent) zijn in de wet vastgelegd. Jij kan op elk moment gebruikmaken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

  Je kunt ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van ROC Nijmegen. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast.

  Als je ons verzoekt om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

  Tevens heb je het recht om te vragen om de gegevens, die wij van jou verwerken en wij van jou hebben ontvangen, aan jou over te dragen of op jouw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

  ROC Nijmegen zal geen besluiten nemen over jou, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

  Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw gegevens, dan kunt je altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens onderaan deze toelichting). Indien je probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens.

 • ROC Nijmegen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ROC Nijmegen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Ook plaatsen we cookies die ons helpen onze website te verbeteren.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

 • ROC Nijmegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Klantencontactcentrum, tel.nr. 024 - 890 45 00, of via servicedesk@roc-nijmegen.nl

Hoe zijn wij te bereiken?

Contactgegevens ROC Nijmegen:
Campusbaan 12, 6512 BT Nijmegen

Verwerkingsverantwoordelijke van ROC Nijmegen:
College van Bestuur

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:
Niels Dutij, n.dutij@roc-nijmegen.nl

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar: ibploket@roc-nijmegen.nl.

Dit document is een bewerking van de modelprivacyverklaring van Kennisnet (CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie). ROC Nijmegen zal de privacyverklaring om de zoveel tijd updaten. Wij raden iedereen dan ook aan om onze website met enige regelmaat te bezoeken, voor de meest actuele versie van deze privacyverklaring.

Terug naar boven