Verzuim - zo werkt het

Hoe zit het eigenlijk precies als je zoon of dochter niet naar school kan komen? Welke regels zijn er precies voor verzuim? Hoe moet het gemeld worden, hoe vraagt je kind verlof aan en wanneer moeten wij het melden bij DUO? Zo werkt het. 

Welke soorten verzuim zijn er?

Er zijn verschillende typen van afwezigheid:
 
 • geoorloofd verzuim
 • ongeoorloofd verzuim
 • bijzonder verlof
 • te laat komen

Geoorloofd verzuim 

Bij geoorloofd verzuim is er een geldige reden waarom de student niet aanwezig kan zijn. Zoals ziekte of vrijstelling voor een vak. Ziekte moet wél worden gemeld bij het Verzuimbureau.

Andere oorzaken van geoorloofd verzuim zijn bijvoorbeeld: een afspraak bij de orthodontist of arts, rijexamen doen of een trouwerij. Bewijsstuk moet de student kunnen laten zien. Zoals een afsprakenkaart van de orthodontist of een uitnodiging voor het rijexamen.  

Geoorloofd verzuim moet op tijd worden aangevraagd bij de verzuimmedewerker van de opleiding. Minimaal één dag van te voren.  

Ongeoorloofd verzuim 

Ontbreekt je dochter of zoon zonder geldige reden, dan heet dit ongeoorloofd verzuim. De ondertekende onderwijsovereenkomst wordt niet nagekomen én je kind overtreedt de Leerplichtwet. Wij houden voor al onze studenten de regelingen uit de Leerplichtwet aan.

Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we onder andere: 

 • te laat in de les komen, zonder geldige reden
 • luxe verzuim zoals vakantie (deels) buiten de schoolvakanties om, lang weekend weg, familiebezoek, enzovoort. 
 • spijbelen, verslapen, werken, autorijles / theorieles
 • bezoek arts, et cetera wat ook buiten schooltijd kan. Hierover moet altijd vooraf contact zijn geweest met de verzuimmedewerker.

Gaat je kind zonder toestemming van school (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie én is je zoon of dochter jonger dan 18 jaar? Dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Bijzonder verlof 

Regelingen voor bijzonder verlof zijn vastgelegd in de wet. Wij moeten ons daar aan houden. Bijzonder verlof valt onder geoorloofd verzuim en kan dus aangevraagd worden. Dit moet je kind ruim van te voren doen. Door een aanvraag in te dienen bij het Verzuimbureau met een bewijsstuk of verklaring van de aanvraag. Minimaal één dag van te voren. 

Alleen in bijzondere gevallen wordt dit verlof goedgekeurd door de teammanager van de opleiding.

Te laat komen

Is je kind te laat op school en is de les begonnen? Dit valt ook onder verzuim.

Ziek zijn

Onder geoorloofd verzuim valt ziekte. Maar dan moet je zoon of dochter zich wél op tijd ziekmelden. Ziekmelden moet ‘s ochtends tussen 08.00 en 10.00 uur, bij het Verzuimbureau van de opleiding. Is je zoon of dochter jonger dan 18 jaar? Dan meldt je hem/haar telefonisch ziek bij het Verzuimbureau van de opleiding.
Wordt je kind op school ziek? Dan moet hij of zij dit melden bij het Verzuimbureau voor het naar huis gaan.

Wanneer heeft mijn kind les?

Als ouder is het handig om te weten wanneer je kind les heeft. Dan valt het ook op als je kind bijvoorbeeld thuis is terwijl het in de klas hoort te zitten. Het lesrooster van je zoon of dochter kun je bekijken op onze speciale roosterwebsite. Kies de klas van jouw zoon of dochter om zijn of haar rooster te zien.

Wanneer melden wij verzuim bij DUO?

Wij zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij melden het bij DUO als je zoon of dochter:

 1. 16 klokuren (= 22 lesuren) ongeoorloofd afwezig is in 4 weken. Is je zoon of dochter één keer te laat in de les? Dan geldt dit als 1 lesuur afwezig
 2. 10 keer te laat is gekomen (bij kinderen jonger dan 18 jaar) 
 3. zich zeer regelmatig ziek meldt.

Bij studenten die jonger zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar jouw zoon of dochter woont. Als ouder/verzorger wordt je hier schriftelijk over geïnformeerd.  

Bij studenten die ouder zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeente waar je zoon of dochter woont. Je zoon of dochter wordt hierover per e-mail geïnformeerd. 

Verzuimprotocol

ROC Nijmegen heeft samen met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen een convenant ondertekend. Een verzuimprotocol om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.