Verzuim - zo werkt het

Hoe zit het eigenlijk precies als je zoon of dochter niet naar school kan komen? Welke regels zijn er precies voor verzuim? Hoe moet het gemeld worden, hoe vraagt je kind verlof aan en wanneer moeten wij het melden bij DUO? Zo werkt het. 

Welke soorten verzuim zijn er?

Er zijn verschillende typen van afwezigheid:
 
 • geoorloofd verzuim
 • ongeoorloofd verzuim
 • bijzonder verlof
 • te laat komen

Geoorloofd verzuim 

Bij geoorloofd verzuim is er een geldige reden waarom de student niet aanwezig kan zijn. Zoals ziekte of vrijstelling voor een vak. Ziekte moet wél worden gemeld bij Het PresentiePunt.

Andere oorzaken van geoorloofd verzuim zijn bijvoorbeeld: een afspraak bij de orthodontist of arts, rijexamen doen of een trouwerij.  

Geoorloofd verzuim moet op tijd worden aangevraagd bij de presentiemedewerker van de opleiding. Minimaal één dag van tevoren.  

Ongeoorloofd verzuim 

Is je dochter of zoon zonder geldige reden afwezig? Dit heet ongeoorloofd verzuim. De ondertekende onderwijsovereenkomst wordt niet nagekomen én je kind overtreedt de Leerplichtwet. Wij houden voor al onze studenten de regelingen uit de Leerplichtwet aan.

Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we onder andere: 

 • te laat in de les komen, zonder geldige reden
 • luxe verzuim zoals vakantie (deels) buiten de schoolvakanties om, lang weekend weg, familiebezoek, enzovoort. 
 • spijbelen, verslapen, werken, autorijles / theorieles
 • bezoek arts, et cetera wat ook buiten schooltijd kan. Hierover moet altijd vooraf contact zijn geweest met de presentiemedewerker.

Gaat je kind zonder toestemming van school (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie én is je zoon of dochter jonger dan 18 jaar? Dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Bijzonder verlof 

Regelingen voor bijzonder verlof zijn vastgelegd in de wet. Wij moeten ons daar aan houden. Bijzonder verlof valt onder geoorloofd verzuim en kan dus aangevraagd worden. Dit moet je kind minimaal één dag van tevoren aanvragen bij Het PresentiePunt, met een bewijsstuk of verklaring van de aanvraag. Is je zoon of dochter nog geen 18 jaar? Dan vraag je als ouder/verzorger bijzonder verlof aan.

Alleen in bijzondere gevallen wordt dit verlof goedgekeurd door de teammanager van de opleiding.

Te laat komen

Is je kind te laat op school en is de les begonnen? Dit valt ook onder verzuim.

Ziek zijn

Onder geoorloofd verzuim valt ziekte. Ziekmelden moet ‘s ochtends tussen 08.00 en 10.00 uur, bij Het PresentiePunt van de opleiding. Is je zoon of dochter jonger dan 18 jaar? Dan meld je hem/haar telefonisch ziek bij Het PresentiePunt van de opleiding.
Wordt je kind op school ziek? Dan moet hij of zij dit melden bij Het PresentiePunt voor het naar huis gaan.

Telefoonnummers PresentiePunten

Bij ziek en beter melden kun je Het PresentiePunt van de opleiding telefonisch bereiken via:

 • Boxmeer

  Alle opleidingen
  Telefoonnummer: 024 890 4192

 • Campusbaan

  Opleidingen: Cas Spijkers Academie - Detailhandel - Facilitaire Dienstverlening - Horeca Brood en Banket - Toerisme en Recreatie
  Telefoonnummer: 024 890 4100

  Opleidingen: Assistenten Gezondheidszorg - Dienstverlening - Entree - Maatschappelijke Zorg - Pedagogisch Werk - Sport en Bewegen - Uiterlijke Verzorging - Verpleging - Verzorging
  Telefoonnummer: 024 890 4400

  Opleidingen: Financiële Beroepen - Juridisch - Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie - Secretarieel
  Telefoonnummer: 024 890 4200

 • Energieweg

  Alle opleidingen
  Telefoonnummer: 024 890 4221

 • Heyendaalseweg

  Alle opleidingen
  Telefoonnummer: 024 890 4300

 • Marterstraat

  Alle opleidingen
  Telefoonnummer: 06 19 49 33 55

Wanneer heeft mijn kind les?

Als ouder of verzorger is het handig om te weten wanneer je kind les heeft. Dan valt het ook op als je kind bijvoorbeeld thuis is terwijl het in de klas hoort te zitten. Het lesrooster van je zoon of dochter kun je bekijken op onze speciale roosterwebsite. Kies de klas van jouw zoon of dochter om zijn of haar rooster te zien.

Wanneer melden wij verzuim bij DUO?

Wij zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij melden het bij DUO als je zoon of dochter:

 1. 16 klokuren (= 22 lesuren) ongeoorloofd afwezig is in 4 weken. Is je zoon of dochter één keer te laat in de les? Dan geldt dit als 1 lesuur afwezig.
 2. zich zeer regelmatig ziek meldt.

Bij studenten die jonger zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar jouw zoon of dochter woont. Als ouder of verzorger word je hier schriftelijk over geïnformeerd.

De Rijksoverheid wil dat meer jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2-diploma. Wanneer een student zonder startkwalificatie te vaak ongeoorloofd afwezig is, moet het roc dit melden bij het landelijke verzuimloket van DUO.

ROC Nijmegen meldt studenten van 18 tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie bij het verzuimloket van DUO in de volgende situaties:

 1. De student is ongeoorloofd afwezig gedurende een aaneengesloten periode van vier weken les- of praktijktijd.
 2. ROC Nijmegen maakt zich ernstig zorgen over de student in verband met veelvuldig verzuim.

De leeftijd van de student is bepalend voor de verdere verzuimbegeleiding na een melding bij DUO.

 • Studenten jonger dan 18 jaar krijgen verzuimbegeleiding door de afdeling Leerplicht/Kwalificatieplicht van de gemeente waar de student woont. In de regio Nijmegen gebeurt dit door bureau Leerplicht Nijmegen.
 • Studenten van 18 tot 23 jaar krijgen verzuimbegeleiding vanuit het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters. In de regio Nijmegen gebeurt dit ook door bureau Leerplicht Nijmegen.

Voor alle meldingen geldt dat de afdeling Leerplicht en het RMC contact onderhouden met de studieloopbaanbegeleider of trajectbegeleider van de student.

Verzuimprotocol

ROC Nijmegen heeft samen met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen een convenant ondertekend. Een verzuimprotocol om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Terug naar boven