Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Competenties

 • Kerncompetenties ROC Nijmegen

  Onze missie is: 'een partner zijn in levenslang en ondernemend leren'. Om deze missie waar te maken moeten we ondernemend zijn en voortdurend blijven inspelen op de vragen vanuit onze omgeving. Samenwerking en zelfontwikkeling zijn daartoe onontbeerlijk. Deze kerncompetenties - ondernemerschap, klantgerichtheid, samenwerken en zelfontwikkeling - vinden we dan ook voor iedereen binnen de organisatie belangrijk. Hoe de competenties tot uiting komen in concreet gedrag is uiteraard afhankelijk van de functie die iemand heeft en de specifieke werksituatie waarin iemand werkzaam is. Vandaar dat we de competenties telkens eerst in algemene termen beschrijven en vervolgens voorbeelden geven van concreet gedrag in specifieke werksituaties.
  Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en vrij algemeen van aard. Zij dienen als richtsnoer waarmee we elkaars gedrag en competenties in kaart kunt brengen.

 • Leidinggeven

  Deze competenties hebben betrekking op het motiveren, sturen en begeleiden van medewerkers en teams op een zodanige manier dat optimaal wordt bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen. Competenties uit dit cluster zijn gericht op het creëren van een werksituatie waarbinnen medewerkers en teams tot optimale resultaten kunnen komen en waarbinnen voldoende ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

  Medewerkers met een leidinggevende, coördinerende of coachende rol kunnen uit dit cluster putten. Leidinggeven kan op verschillende manieren, elke leider heeft immers zijn eigen stijl. Welke competenties van belang zijn hangt dus af van de stijl van leidinggeven maar met name ook van de samenstelling van het team en de aard van de werkzaamheden.

  Afhankelijk van deze factoren kunt je die competenties kiezen die het meest van toepassing zijn.

 • Begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen

  Competenties uit dit cluster zijn nodig om een leerklimaat te scheppen waarin optimaal ingespeeld wordt op de verschillende leerbehoeften van onze deelnemers en zelfstandig leren een belangrijke plek inneemt.

  Deze competenties zijn van belang voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het leerproces van deelnemers of van collega's/ medewerkers. De gedragsvoorbeelden bij de competenties zijn niet uitputtend maar geven slechts een idee van hoe de competentie er concreet uit kan zien. De uiteindelijke invulling is uiteraard afhankelijk van de specifieke sector of vakrichting waarin u werkzaam bent. Hopelijk geven ze je voldoende inspiratie om je eigen voorbeelden te verwoorden.

 • Interpersoonlijke effectiviteit

  Deze competenties dragen bij tot effectief sociaal gedrag in de interactie met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. Het zijn competenties die voor elke medewerker belangrijk kunnen zijn, ongeacht de functie of rol die wordt vervult. 

  Juist daarom zijn deze competenties nog algemener geformuleerd dan de competenties uit voorgaande twee clusters. Algemene termen zijn echter gemakkelijk te vertalen door situatiespecifieke termen (bijvoorbeeld: deelnemer of collega in plaats van 'de ander').

 • Analyse en besluitvorming

  In dit cluster gaat het om competenties die gericht zijn op het verzamelen en analyseren van informatie, het leggen van verbanden, het vormen van standpunten en het maken van afwegingen en nemen van besluiten. Deze competenties komen met name van pas bij beleids- en besluitvorming en ontwikkelwerk.

 • Persoonlijke effectiviteit

  Deze competenties hebben betrekking op het creëren van een zinvolle werksituatie, zowel voor jezelf als voor anderen. Het gaat om de eigen motivatie en (werk)houding en het organiseren van het eigen werk. Het zijn competenties die voor elke medewerker belangrijk kunnen zijn, ongeacht 
  de functie of rol die wordt vervult.

  Net als bij het vorige cluster zijn deze competentiebeschrijvingen zeer algemeen van aard. Algemene termen zijn echter gemakkelijk te vertalen door situatiespecifieke termen (bijvoorbeeld: deelnemer of collega in plaats van 'de ander').

 • Wet BIO Docent Bekwaamheidseisen

  1. Interpersoonlijk competent
  2. Pedagogisch competent
  3. Vakinhoudelijk & Didactisch competent
  4. Organisatorisch competent
  5. Competent in het samenwerken met collega's
  6. Competent in het samenwerken met de omgeving
  7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Terug naar boven