Analyse en besluitvorming

In dit cluster gaat het om competenties die gericht zijn op het verzamelen en analyseren van informatie, het leggen van verbanden, het vormen van standpunten en het maken van afwegingen en nemen van besluiten. Deze competenties komen met name van pas bij beleids- en besluitvorming en ontwikkelwerk.

 • Organisatiesensitiviteit

  Inzicht hebben in het reilen en zeilen binnen ROC Nijmegen. Zodoende weten wat de invloed en gevolgen van eigen beslissingen, gedrag en activiteiten zijn op andere onderdelen van de organisatie en andersom. Gedragsvoorbeelden: Op de hoogte zijn van waar andere onderdelen (lees: units, afdelingen, diensten, sectoren) mee bezig zijn (weten wat hun core-business is en weten welke ontwikkelingen...

 • Omgevingsbewustzijn

  Kennis hebben van - voor de organisatie relevante - maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen en daar consequenties uit trekken voor het eigen functioneren of dat van anderen (het team, de afdeling, het management, de sector). Gedragsvoorbeelden: Weten wat voor ROC Nijmegen nodig is om haar positie te handhaven of uit te breiden; Voornemens van de Bve Raad kennen en hierop...

 • Besluitvaardigheid

  Hierbij gaat het om het vermogen een besluit te nemen, ook wanneer zaken onzeker of onduidelijk zijn of risico's inhouden. Dat betekent het durven maken van keuzes en kunnen omgaan met teleurstellingen die daarmee veelal gepaard gaan. Beslissingen niet nemen vanuit emoties, maar emoties wel zonodig op een rationele wijze in de afweging mee nemen. Gedragsvoorbeelden: Impopulaire beslissingen...

 • Oordeelsvorming

  Op basis van een afweging van verschillende soorten beschikbare informatie tot een realistisch oordeel komen. Hierbij worden relevante normen en waarden in acht genomen en wordt rekening gehouden met de aard en herkomst van de informatie. Gedragsvoorbeelden: Zoveel mogelijk uitgaan van feiten in plaats van interpretaties; Zich niet zo snel mee laten voeren door de teneur in een (groeps)gesprek;...

 • Analytisch vermogen

  Deze competentie heeft betrekking op het uiteen kunnen rafelen van problemen of vraagstukken, de verschillende aspecten ervan kunnen benoemen en die in een theoretisch of abstract kader kunnen plaatsen. Gedragsvoorbeelden: Bij het verzamelen van informatie eerst de grote lijnen in kaart brengen alvorens in details te duiken; Achterliggende problemen scheiden van de symptomen; De onderlinge...