Besluitvaardigheid

Hierbij gaat het om het vermogen een besluit te nemen, ook wanneer zaken onzeker of onduidelijk zijn of risico's inhouden. Dat betekent het durven maken van keuzes en kunnen omgaan met teleurstellingen die daarmee veelal gepaard gaan. Beslissingen niet nemen vanuit emoties, maar emoties wel zonodig op een rationele wijze in de afweging mee nemen.

Gedragsvoorbeelden:

  • Impopulaire beslissingen durven nemen;
  • Consequenties van een besluit goed overzien door de belangen van alle betrokkenen in de afweging mee te nemen;
  • De volle verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen dragen en altijd bereid en in staat zijn om besluiten toe te lichten;
  • Bereid zijn om verstrekkende besluiten aan te passen wanneer nieuwe informatie of nieuwe inzichten naar voren komen;
  • Bereid zijn fouten toe te geven wanneer eenmaal genomen beslissingen toch niet juist of effectief blijken;

Reflectievragen:

  • Bent u wel eens teruggekomen op een beslissing? Op grond waarvan?
  • Heeft u wel eens beslissingen genomen die vervelende consequenties hadden voor anderen? Hoe ging u daar mee om?