Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Kerncompetenties ROC Nijmegen

Onze missie is: 'een partner zijn in levenslang en ondernemend leren'. Om deze missie waar te maken moeten we ondernemend zijn en voortdurend blijven inspelen op de vragen vanuit onze omgeving. Samenwerking en zelfontwikkeling zijn daartoe onontbeerlijk. Deze kerncompetenties - ondernemerschap, klantgerichtheid, samenwerken en zelfontwikkeling - vinden we dan ook voor iedereen binnen de organisatie belangrijk. Hoe de competenties tot uiting komen in concreet gedrag is uiteraard afhankelijk van de functie die iemand heeft en de specifieke werksituatie waarin iemand werkzaam is. Vandaar dat we de competenties telkens eerst in algemene termen beschrijven en vervolgens voorbeelden geven van concreet gedrag in specifieke werksituaties.
Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en vrij algemeen van aard. Zij dienen als richtsnoer waarmee we elkaars gedrag en competenties in kaart kunt brengen.

 • Zelfontwikkeling

  Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen loopbaan. Initiatief nemen om te werken aan de persoonlijke ontwikkelpunten, zodat blijvend een adequate bijdrage geleverd kan worden aan de organisatiedoelen. Ook werk maken van de loopbaan op langere termijn en nadenken over functieveranderingen in lijn met persoonlijke ambities. Gedragsvoorbeelden: Weten op welke wijze men bijdraagt aan de...

 • Samenwerken

  Bijdragen aan het gezamenlijk resultaat en de totstandbrenging van een effectief werk- en leerklimaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Elkaar versterken in het functioneren door elkaar aan te spreken als zaken niet gaan zoals verwacht of resultaten tegenvallen en dan samen naar adequate nieuwe wegen zoeken. Gedragsvoorbeelden: Zicht...

 • Ondernemerszin

  Actief op zoek gaan naar kansen in de markt om de positie van ROC Nijmegen uit te bouwen en te verstevigen. Veranderingen binnen en buiten de organisatie snel signaleren om zodoende bestaande activiteiten te verbeteren of vernieuwen of totaal nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Wat hierbij hoort is geen afwachtende houding, maar lef en de bereidheid om (verantwoorde) risico's te nemen....

 • Klantgerichtheid

  Voortdurend onderzoeken van wensen en behoeften van klanten, hierop anticiperen en hiernaar handelen. Werkwijzen durven en willen wijzigen als klanten daarom vragen. Klantgerichtheid is extern (de deelnemers aan de opleidingen, hun ouders, organisaties en bedrijven waar deelnemers stage lopen of gaan werken, de beroepsgroepen waartoe opgeleid wordt en de overheid aan wie verantwoording afgelegd...

Terug naar boven