Samenwerken

Bijdragen aan het gezamenlijk resultaat en de totstandbrenging van een effectief werk- en leerklimaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Elkaar versterken in het functioneren door elkaar aan te spreken als zaken niet gaan zoals verwacht of resultaten tegenvallen en dan samen naar adequate nieuwe wegen zoeken.

Gedragsvoorbeelden:

 • Zicht hebben op de eigen kwaliteiten en valkuilen en deze - indien dat functioneel is - bespreekbaar maken met anderen;
 • Zicht hebben op andermans kwaliteiten en valkuilen en de ander daar op aanspreken;
 • Praten in termen van `er samen uitkomen¿;
 • Kritiek niet persoonlijk opnemen maar op een zakelijke en functionele manier bespreken met de ander;
 • In bijeenkomsten anderen stimuleren inbreng te leveren en betrekken bij discussies;
 • Open staan voor ideeën van anderen en daarin meedenken;
 • Teamverantwoordelijkheid kunnen dragen ten behoeve van het onderwijsleerproces en dus ook de sterktes en zwaktes van het team kunnen benoemen;
 • De eigen taken en verantwoordelijkheden en de plek binnen het geheel goed kennen;
 • Gebruikmaken van de kennis en vaardigheden van anderen wanneer men zelf ergens niet uitkomt;
 • Anderen helpen wanneer men ziet dat zij ergens niet uitkomen;
 • Ook met externen kunnen samenwerken aan gemeenschappelijke vraagstukken (denk aan collega's van andere ROC's die in gelijksoortige omstandigheden);
 • Meningsverschillen met collega's bespreken op een open manier. Respect blijven houden voor elkaars mening;
 • Beseffen dat iedereen zijn tijd efficiënt wil besteden en daar rekening mee houden door op tijd te komen, u aan afspraken te houden etc.;
 • Elkaar rechtstreeks aanspreken wanneer zaken niet lopen zoals gewenst en dit niet via een omweg kenbaar maken;

Reflectievragen:

 • Kunt u een voorbeeld geven van een aanpak waarbij de samenwerking met anderen bepalend was voor de kwaliteit van de oplossing?
 • Aan wat voor soort werk geeft u veelal de voorkeur: individueel werk of groepswerk? Waarom?
 • Wat zien mensen met wie u samenwerkt als belangrijke kwaliteit van u
Terug naar boven