Leidinggeven

Deze competenties hebben betrekking op het motiveren, sturen en begeleiden van medewerkers en teams op een zodanige manier dat optimaal wordt bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen. Competenties uit dit cluster zijn gericht op het creëren van een werksituatie waarbinnen medewerkers en teams tot optimale resultaten kunnen komen en waarbinnen voldoende ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Medewerkers met een leidinggevende, coördinerende of coachende rol kunnen uit dit cluster putten. Leidinggeven kan op verschillende manieren, elke leider heeft immers zijn eigen stijl. Welke competenties van belang zijn hangt dus af van de stijl van leidinggeven maar met name ook van de samenstelling van het team en de aard van de werkzaamheden.

Afhankelijk van deze factoren kunt je die competenties kiezen die het meest van toepassing zijn.

 • Strategische visie

  Afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zich concentreren op hoofdlijnen en trends. Zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen op het eigen werkgebied en deze op een duidelijke manier kunnen verwoorden zodat strategische beslissingen genomen kunnen worden. Gedragsvoorbeelden: Patronen herkennen in gebeurtenissen, verbanden en vooral ook verschillen zien tussen wat er op dit moment gebeurt en...

 • Sturen

  Sturen betekent richting geven aan een groep (bijvoorbeeld team/sector/afdeling) of individuele medewerkers. Iemand kan sturen wanneer hij een duidelijke visie heeft op de uit te voeren werkzaamheden of te bereiken doelen en weet wat ieders bijdrage daarin is. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden aan de ander(en) opdat zij aan de slag kunnen. Gedragsvoorbeelden: Zorgen voor duidelijkheid van...

 • Delegeren

  Bij delegeren gaat het er om eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te kunnen toedelen aan anderen. Hierbij is het van belang goed zicht te hebben op wat de ander aankan en deze - wanneer iets is gedelegeerd - ook zelfstandig aan de slag te laten gaan. Vertrouwen in de competentie van de ander dus. Uiteraard zijn resultaten en randvoorwaarden van tevoren afgesproken....

 • Balanceren

  Balanceren betekent in het eigen handelen rekening kunnen houden met (tegengestelde) belangen en wensen van verschillende groepen of personen. Met andere woorden: zich kunnen bewegen 'tussen twee vuren'. Het gaat hierbij om groepen of personen aan wie men op een gegeven moment verantwoording dient af te leggen. Concreet valt te denken aan: ouders van deelnemers, eigen collega's, leidinggevenden,...

 • Plannen en organiseren

  Het gaat om het vermogen om te overzien welke doelstellingen binnen het team/afdeling/sector behaald moeten worden en wat daarbij prioriteit heeft. Vervolgens kunnen aangeven welke activiteiten, door wie en met welke middelen, ondernomen moeten worden om de doelstellingen te behalen en dit kunnen organiseren. Belangrijk is om keuzes te kunnen maken en consequenties van keuzes te overzien....

 • Coachen

  Coachen betekent het vermogen om anderen te helpen om het beste uit zichzelf en/of elkaar te halen. Door vertrouwen in de ander uit te stralen het zelfvertrouwen van de ander versterken en deze stimuleren tot competentieontwikkeling en optimaliseren van resultaten. Regelmatige terugkoppeling helpt de oorzaken van successen en falen aan het licht te brengen en op zoek te gaan naar manieren om het...