Begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen

Competenties uit dit cluster zijn nodig om een leerklimaat te scheppen waarin optimaal ingespeeld wordt op de verschillende leerbehoeften van onze deelnemers en zelfstandig leren een belangrijke plek inneemt. Deze competenties zijn van belang voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het leerproces van deelnemers of van collega¿s/medewerkers.De gedragsvoorbeelden bij de competenties zijn niet uitputtend maar geven slechts een idee van hoe de competentie er concreet uit kan zien. De uiteindelijke invulling is uiteraard afhankelijk van de specifieke sector of vakrichting waarin u werkzaam bent. Hopelijk geven ze u voldoende inspiratie om uw eigen voorbeelden te verwoorden

 • Omgaan met groepsprocessen

  Het verloop van het groepsproces zodanig organiseren dat deelnemers taakgericht werken in een leerklimaat waarin zij zich veilig en geaccepteerd voelen en gestimuleerd worden om optimaal van en met elkaar te leren. In kunnen schatten hoe een groep zal reageren en in staat zijn om deelnemers binnen groepen tot een constructieve houding te brengen. Gedragsvoorbeelden: Onderscheid maken tussen...

 • Begeleiden

  Het bedrijfsleven vraagt om breed inzetbare werknemers die zich sleutelvaardigheden hebben eigengemaakt, zoals zelfstandig nieuwe kennis verwerven en problemen oplossen en samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Zelfstandig leren en handelen door deelnemers (alleen of met elkaar) staat derhalve in ons onderwijs centraal. De deelnemer heeft daarbij meer zeggenschap over zijn eigen leerproces...

 • Onderwijskundige wendbaarheid

  Inspelen op verschillen tussen individuele en/of groepen deelnemers (bijvoorbeeld in niveau, leerwensen en leerstijlen) door verschillende didactische werkvormen ter beschikking te hebben en deze in te zetten wanneer de situatie daar om vraagt. Flexibel omgaan met het leerprogramma dus. Dit kan alleen wanneer er oog is voor de verschillen en deze serieus genomen worden. Gedragsvoorbeelden:...

 • Vakmatige beheersing

  Vakmatige beheersing betekent niet alleen dat vakinhoudelijke kennis en vaardigheden beheerst worden. Ook actief zijn in het onderhouden, verbreden en verdiepen hoort bij deze competentie. Dit alles met het oog op het overdragen van kennis en vaardigheden op deelnemers maar - indien nodig - ook op collega's. Gedragsvoorbeelden: Op basis van herziene of nieuwe eindtermen relevante kennis en...