Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Rollen

Uit interviews met een dwarsdoorsnede van medewerkers van het ROC Nijmegen zijn verschillende rollen gekomen.

 • Assistent

  Een assistent biedt een ander functionele ondersteuning opdat deze zijn werkzaamheden op een soepele en doeltreffende manier kan uitvoeren, door bijvoorbeeld voorbereidende werkzaamheden te verrichten, hand- en spandiensten te verlenen, deeltaken over te nemen wanneer de ander hierom vraagt.

 • Facilitator/dienstverlener

  Een facilitator/dienstverlener probeert - binnen de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden - zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van anderen. Het betreft wensen die betrekking hebben op het goed kunnen uitoefenen van taken.

 • Ondernemer

  Een ondernemer is actief bezig om nieuwe markten aan te boren en nieuwe producten te ontwikkelen door behoeften van (potentiële) klanten in kaart te brengen en te experimenteren met nieuwe werkwijzen.

 • Innovator

  Een Innovator ontwikkelt ideeën over hoe bestaande zaken (methoden, werkvormen, producten, etc) vernieuwd kunnen worden, draagt die over op anderen en enthousiasmeert hen ze uit te werken en te vertalen naar de praktijk.

 • Planner

  Een planner brengt in beeld welke activiteiten door wie ondernomen moeten worden stemt deze - zowel in logistieke zin als in tijd - op elkaar af.

 • Controleur

  Een controleur controleert of zaken zo lopen als de bedoeling was, spreekt verantwoordelijken aan wanneer dit niet het geval is en spoort hen aan actie te ondernemen ter verbetering.

 • Onderzoeker

  Een onderzoeker verricht (pragmatisch) onderzoek naar onderwerpen en vraagstukken ten behoeve van de voortgang van besluitvormings- en ontwikkelingsprocessen.

 • Administrateur

  Een administrateur draagt zorg voor het op een ordelijke manier vastleggen van gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van - eigen of andermans - werkprocessen.

 • Voorlichter

  Een voorlichter brengt anderen (intern of extern) op de hoogte van voor hen relevante informatie op een voor hen begrijpelijke en doeltreffende manier.

 • Adviseur

  Een adviseur biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen, door (samen met de ander) oorzaken in beeld te brengen, mogelijke oplossingsrichtingen voor te stellen en ondersteuning te bieden bij het in de praktijk brengen van oplossingen.

 • Collega/teamlid

  Een collega/teamlid maakt deel uit van een groep medewerkers van ROC Nijmegen met wie hij verantwoordelijk is voor een open werksfeer en een constructieve samenwerking.

 • Gastheer/-vrouw

  Een gastheer/-vrouw ontvangt bezoekers binnen een bepaald onderdeel van ROC Nijmegen, staat ze te woord en maakt ze wegwijs.

 • Beheerder leermiddelen

  Een beheerder leermiddelen zorgt ervoor dat de ruimte en de middelen op orde zijn, materialen beschikbaar zijn en deze zonodig repareren of bijbestellen.

 • Intermediair

  Een intermediair is de 'bruggenbouwer' tussen groepen mensen aan wie hij/zij verantwoording dient af te leggen en die met elkaar te maken hebben en die onderling van mening of belang kunnen verschillen.

 • Coördinator

  Een coördinator stemt (binnen project of thema) verschillende werkzaamheden van collega's op elkaar af.

 • Coach

  Een coach begeleidt individuele medewerkers en teams tijdens het werken aan (groeps)opdrachten/ taken zodat de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van het team en de medewerker wordt vergroot.

 • Leider

  Een leider stuurt teamleden aan in hun werk en creëert randvoorwaarden waarbinnen een team goed kan (samen)werken. Is eindverantwoordelijk voor het resultaat en de kwaliteit van het geleverde werk binnen het team.

 • Contactpersoon

  Een contactpersoon legt en onderhoudt contacten met relevante actoren in de omgeving van de onderwijsinstelling en koppelt belangrijke informatie, ontwikkelingen of inzichten terug naar de onderwijsinstelling.

 • Ontwikkelaar

  Een ontwikkelaar ontwikkelt producten ten behoeve van het onderwijs zoals nieuwe leertrajecten, inrichting van leersituaties, curricula, didactische werkvormen, materialen en toetsen.

 • Beoordelaar

  Een beoordelaar beoordeelt de competenties die deelnemers/medewerkers tonen in de praktijk en bespreekt de waarde ervan.

Terug naar boven