Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Beleid ROC Nijmegen Schoolkosten en Leermiddelen

Servicedocument schoolkosten

Dit document is bedoeld voor ouders en studenten die overwegen zich in te schrijven voor een bol- of bbl-opleiding op het mbo en voor studenten die reeds een mbo-opleiding volgen.

 1. De inschrijving van een student voor een opleiding in het mbo wordt niet afhankelijk gesteld van een andere financiële bijdrage dan het wettelijk verplichte les- of cursusgeld (artikel 8.1.4. WEB).
 2. Bij inschrijving in een bol-opleiding verplicht de student zich het bij wet bepaalde lesgeld te betalen. Bij inschrijving in een bbl-opleiding verplicht de student zich het bij wet bepaalde cursusgeld te betalen. MBO-studenten onder de 18 jaar hoeven geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks publiceert de Rijksoverheid de hoogte van het les- en cursusgeld op haar website.
 3. Wat de student nodig heeft om op school de opleiding te volgen en het examen te doen (inclusief gereedschappen): daarin voorziet de school en noemen we basisuitrusting school. De student moet respectvol en zuinig omgaan met de basisuitrusting school. Doet een student dat niet, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 4. De basisuitrusting school is en blijft eigendom van de school. De school bepaalt of onderdelen van de basisuitrusting buiten de school gebruikt mogen worden.
 5. De school garandeert dat (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting school zodanig op orde is en blijft dat elke student het reguliere onderwijsproces goed kan volgen en kan deelnemen aan examens.
 6. Studenten kúnnen onderdelen van de basisuitrusting school (inclusief gereedschappen) zelf aanschaffen en doen dat dan op basis van vrijwilligheid. De school kan de student advies geven. De school mag hierbij niet uitlokken dat een student of diens ouders zich toch onder druk gezet voelen worden dat zij onderdelen van de basisuitrusting moeten kopen.
 7. Beroepsgerichte stages maken onderdeel uit van de opleiding. SBB erkent het leerbedrijf en kijkt daarbij of het stagebedrijf aan alle eisen voldoet om de student in de praktijk goed te kunnen begeleiden tijdens zijn/haar stage. Het erkende leerbedrijf voorziet in wat de student nodig heeft om de stage te volgen (inclusief gereedschappen) binnen bestaande wet- en regelgeving. Dit noemen we basisuitrusting leerbedrijf. De student moet respectvol en zuinig omgaan met de basisuitrusting leerbedrijf. In specifieke gevallen kan het leerbedrijf aan de student vragen zelf te beschikken over een deel van de basisuitrusting. De student maakt met het leerbedrijf hierover afspraken over (gedeeltelijke) vergoeding.
 8. Indien er problemen aan de orde zijn rond (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting leerbedrijf is het aan de school om deze problemen in overleg met de student en het leerbedrijf op te lossen. Is er geen oplossing te vinden, dan zal de school de student naar een ander stagebedrijf begeleiden. De school werkt daarbij samen met de SBB (artikel 7.2.9 WEB).
 9. De student zorgt ervoor dat hij/zij beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit kunnen onder andere zijn: boeken, softwarelicenties en een laptop, een en ander goed op elkaar afgestemd. Ook sport- en werkkleding en –schoeisel kunnen horen bij onderwijsbenodigdheden. De school bepaalt de functionele specificaties van de onderwijsbenodigdheden, niet zijnde een specifiek merk.
 10. De school betracht redelijkheid en billijkheid waar het gaat om de onderwijsbenodigdheden waarover de student dient te beschikken.
 11. Voor alle onderwijsbenodigdheden geldt dat ze voldoende intensief in het onderwijs en leerproces gebruikt worden – anders mag de school niet aan de student vragen om over deze benodigdheden te beschikken. Het is aan de student ervoor te zorgen dat hij/zij tijdig de onderwijsbenodigdheden verkrijgt. Hierover kan de school de student vrijblijvend advies geven.
 12. Voor de inschrijving maakt de school duidelijk welke onderwijsbenodigdheden een student voor een bepaalde opleiding moet hebben.
 13. Periodiek evalueert de school (1) wat tot de basisuitrusting school behoort en wat tot de onderwijsbenodigdheden en (2) of er bepaalde onderwijsbenodigdheden in de praktijk niet gebruikt worden. Die zullen dan ook niet langer gevraagd worden aan studenten voor het volgende studiejaar. Dit alles gebeurt in een goed overleg tussen school en studentenraad.
 14. Bovenop de basisuitrusting kan de school extra activiteiten of faciliteiten aanbieden, die vrijwillig zijn, niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma én wel een meerwaarde hebben voor de opleiding. Hiervoor kan de school de student een bijdrage vragen. De keuze om gebruik te maken van deze extra activiteiten of faciliteiten is aan de student en kan dus nooit verplicht worden gesteld.
 15. De studentenraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid van een school. De school verplicht zich om de studentenraad zodanig goed te informeren, dat bovenstaande spelregels goed toegepast kunnen worden bij de afzonderlijke opleidingen die de school aanbiedt. (artikel 8a.2.2, derde lid, onderdeel n, WEB)
 16. Ouders en studenten die niet over de onderwijsbenodigdheden kunnen beschikken en/of de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij de school terecht voor hulp.

De bovenstaande 16 punten zijn straks volgens JOB, MBO Raad en het ministerie van OCW bovenliggend en leidend voor de komende jaren en de eerder geschreven brieven en handreikingen moeten in dit licht gezien worden. De Inspectie van het Onderwijs zal op basis van deze 16 punten haar toezicht invullen.

Afspraken leermiddelenbeleid en schoolkosten ROC Nijmegen

 1. ROC Nijmegen zorgt voor een goede balans tussen digitale leermiddelen, boeken en eventueel andersoortige leermiddelen ten behoeve van de ondersteuning van het leerproces van de student. Streven is om zoveel mogelijk digitale leermiddelen in te zetten.
 2. Indien er een didactische, of andere logische reden is voor een andere keuze dan digitale leermiddelen (bv. boeken), dan kan daar ondanks het onder 1 genoemde voor worden gekozen met de instemming van de onderwijsdirecteur.
 3. Materialen als readers zijn digitaal beschikbaar, een student kan er zelf voor kiezen om (een deel) te laten printen of anderszins beschikbaar te hebben.
 4. ROC Nijmegen hanteert het principe van Bring Your Own Device (laptop, tablet of een andere device) door de studenten. ROC Nijmegen garandeert een optimaal werkende ICT-infrastructuur, conform visie ROCN op ICT.
 5. ROC Nijmegen hanteert financiële richtlijnen voor verplichte opleidingskosten voor alle opleidingen voor studenten (maximum € 650,- per studiejaar inclusief € 100,- voor jaarlijkse afschrijving laptop of ander device) .
 6. De leermiddelenlijsten worden via Van Dijk Educatie/Studers aangeboden. Studenten zijn niet verplicht om leermiddelen via Van Dijk/Studers daadwerkelijk te bestellen.
 7. De benodigde persoonlijke bedrijfskleding dient de student zelf aan te schaffen en wordt via een bij naam genoemd bedrijf aangeboden. Hierbij is nadrukkelijk geen sprake van afnameverplichting of het recht tot exclusieve levering.
 8. Het CvB-besluit geldt voor alle opleidingen, inclusief keuzedelen.
 9. (Aanstaande) Studenten moeten tijdig, conform planning Jaarkalender ROC Nijmegen en procesbeschrijving, inzage hebben in de leermiddelenlijst en de bijbehorende schoolkosten: via de website en Van Dijk/Studers
 10. Onder de schoolkosten zijn de opleidingskosten opgenomen, waarvan verwacht wordt dat de student die aanschaft. De aanschaf is echter geen voorwaarde voor inschrijving bij een opleiding.
 11. Onder de basisuitrusting school behoren de gereedschappen die nodig zijn om de lessen te kunnen volgen en examen te kunnen doen. De basisuitrusting school blijft op school. Als een student het gereedschap buiten de school wil gebruiken voor persoonlijk gebruik dan valt dit gereedschap onder de onderwijsbenodigdheden voor de student. De overwegingen hierbij zijn: dat bepaalde beroepsmaterialen persoonsgebonden zijn (naar de hand gaan staan); de verantwoordelijkheid voor eigen beroepsmateriaal hoog in het vaandel staat bij diverse branches; sommige gereedschappen niet uitwisselbaar of overdraagbaar zijn; de noodzakelijke hygiëne geborgd kan worden; dat geoefend moet kunnen worden met de gereedschappen buiten de school (in stage of thuis).
 12. Ten behoeve van de uitvoering van het leermiddelenbeleid en de bewaking van de schoolkosten voor studenten zijn de processen gecentraliseerd, en vindt er een check plaats ten aanzien van de leermiddelenlijst en de schoolkosten. Afwijking van beleid en financiële richtlijnen kan alleen met toestemming van de desbetreffende onderwijsdirecteur en moet gemeld worden bij het College van Bestuur.
 13. Via de website worden de studenten geïnformeerd over de voorzieningen voor minderjarige BOL-studenten inzake de uitwerking van de regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen. Ook andere vormen van materiele ondersteuning worden via de website geïnformeerd.
Terug naar boven