Doe-het-zelf-cursus doorstroom vo-mbo

Intergrip en Venster

Deze informatie is al gedeeld in een NOVIA-contactpersonenbijeenkomst op 21 januari jongstleden. Bedoeling was dit onderwerp ook tijdens de Wintermeeting aan de orde te stellen, maar door technische problemen is dat niet gelukt. Misschien is het in eerste instantie wat taai om hier helemaal zelfstandig doorheen te akkeren. Maar uiteindelijk valt het waarschijnlijk mee.  Je kunt via Intergrip op individueel niveau de status van de jo-leerling en de overstap naar een vervolgopleiding monitoren. Elke decaan heeft zelf bovendien via Venster ook zicht op de doorstroom naar een vervolgopleiding. Er zijn twee nieuwe mogelijkheden die extra inzicht geven in de doorstroom van vo-leerlingen naar het mbo. Beide zijn redelijk nieuw. Het zijn twee informatiebronnen waar elke VO-scholen zelf toegang toe heeft.sterk beroepsonderwijs

Sterk Beroepsonderwijs

De website van Sterk Beroepsonderwijs wordt beheerd door OCW en laat allerlei soorten informatiestromen zien van vo-mbo. Op deze website (en nog specifieker bij Sterk Techniek onderwijs) staan ‘stroomdiagrammen’ die weergeven welk onderwijs leerlingen volgen als zij het vmbo verlaten. Ieder die het vmbo verlaat wordt meegenomen. Dus ook degenen zonder diploma aan het eind van het examenjaar en leerlingen die vóór het examenjaar met het vmbo stoppen. Leerlingen die uitvallen blijven in deze digitale versie buiten beeld, deze worden in een volgende release toegevoegd. Deze website biedt naar verwachting steeds meer informatie voor scholen en mbo-instellingen. Op de genoemde website bij ‘’Tools’’ en de stroomdiagrammen kun je de bestemming na het vmbo uitzoeken voor je school.

Toelichting

De figuren geven weer welk onderwijs leerlingen volgen als zij het vmbo verlaten. Ieder die het vmbo verlaat wordt meegenomen. Dus ook degenen zonder diploma aan het eind van het examenjaar, en leerlingen die vóór het examenjaar met het vmbo stoppen. Het beginscherm laat de landelijk situatie zien. Het merendeel van de vmbo-schoolverlaters gaat naar het bekostigd mbo, ook gaat een deel naar het havo (een kleiner deel gaat naar speciaal- of particulier onderwijs. Een nog kleiner deel gaat naar overig voortgezet onderwijs: een dakpan- of brugklas, vavo of particulier vo. Het kleinste deel gaat naar erkende opleidingen bij het niet-bekostigd mbo). Links van de figuur kunnen bovenin het kader VMBO vmbo-vestigingen gekozen worden. Dit kan een arbeidsmarktregio, RMC-regio of gemeente van de vestiging zijn of een enkele vmbo-vestiging. Dan worden alle vmbo-verlaters uit die vestigingen getoond. Als je de muis over het balkje bij de vestiging beweegt, verschijnt ook het adres van de vestiging en het aantal vmbo-verlaters in dat jaar bij die vestiging.

Bij ‘’groep’’ kan verder gefilterd worden op alle vmbo-verlaters: degenen met een diploma per leerweg (basisberoeps, kader of gemengd/theoretisch) of degenen zonder diploma. Bij ‘’profiel’’ kan het profiel dat de vmbo-verlater gevolgd heeft gekozen worden. Ook staan degenen die geen profiel hebben gevolgd, onderbouw, TL en vavo, apart benoemd. Vanwege kleine aantallen is het niet mogelijk om én een groep én een profiel te kiezen. Bij ‘’Soort stroom’’ kun je kiezen of de stroom naar het mbo wordt onderverdeeld naar niveau, of naar ‘’verwantschap’’ van de opleidingen op het vmbo en mbo. Bij de keuze switch/uitval wordt van de doorstromers naar het mbo de switch na het eerste jaar en de uitval in het eerste jaar getoond. Voor degenen die doorstromen naar het mbo wordt ook weergegeven hoeveel leerlingen switchen van opleiding dan wel uitvallen in het eerste jaar op het mbo.

In het blok ‘’Bestemming’’ kun je kiezen voor een individuele MBO instelling waarnaar de vmbo-verlaters doorstromen, onderverdeeld naar AOC’s, ROC’s en vakscholen. Ook kan gekozen worden voor de onderwijssoorten waarnaar doorgestroomd wordt, deze worden niet onderverdeeld naar instelling. Stromen van vmbo-vestigingen naar mbo-instellingen die op totaalniveau minder dan 10 leerlingen tellen worden om privacy-redenen niet getoond. Deze worden dan samengenomen in de categorie ‘overige mbo-instellingen’. Om de figuren verder te verwerken kun je een printscreen maken. Om de figuur daaruit te selecteren, gebruik je een fotobewerkingsprogramma.

Nationale cohortenrapportage

De nationale cohortenrapportage  is een jaarlijkse rapportage over de positie van de leerlingen gedurende de tijd op de school en in het vervolgonderwijs. Deze is in 2017 en in 2018 gepubliceerd.  De NCO-rapportage toont de prestaties van de leerlingen op een aantal belangrijke uitkomsten, zoals de:

  • succeskansen binnen de school,
  • de doorstroom naar en succeskansen in het vervolgonderwijs, 
  • de verwante en niet-verwante doorstroom.

De rapportage maakt inzichtelijk hoe de leerlingen het doen in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, maar ook tot andere scholen die op de school lijken. Het gaat dan om enkele belangrijke kenmerken van de leerlingenpopulatie (bijv. het percentage leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond of het percentage leerlingen uit eenoudergezinnen) of van de school zelf (bv. schoolgrootte of stedelijkheid): de zogeheten voorspelde referentiewaarde. VO-scholen kunnen zelf de rapportage opvragen via de website. Het mbo heeft geen toegang tot deze cohortenrapportages.