Lid College van Bestuur

FUNCTIEPROFIEL

LID COLLEGE VAN BESTUUR

 

1      ROC Nijmegen

De organisatie
ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum, verantwoordelijk voor opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Naast het bekostigd onderwijs aan studenten verzorgt ROC Nijmegen contractonderwijs voor bedrijven en instellingen. Bij ROC Nijmegen studeren meer dan 11.000 studenten en werken ongeveer 1.100 medewerkers. ROC Nijmegen heeft vestigingen in Nijmegen en Boxmeer. Het ROC Nijmegen biedt onderwijs aan in de drie sectoren: Zorg en Welzijn, Techniek en Economie.

ROC Nijmegen streeft naar de perfecte match tussen het talent van de student en de vraag van de regio. Het ROC zorgt voor de juiste studiekeuze en begeleiding voor iedere student. ROC Nijmegen investeert in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en beschouwt de inspectienormen als ondergrens.

De missie en visie
ROC Nijmegen biedt studenten de kans om succesvol mee te doen, nu en later. Het is haar ambitie een perfecte match te creëren tussen wat de individuele student kan en wil en wat de regio vraagt. Dat wordt op verschillende manieren vormgegeven:

 • het onderwijs biedt (loopbaan)perspectief;
 • ROC Nijmegen biedt kansen voor de ontwikkeling van ieders talent;
 • leren en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • opleiden wordt samen met werkvelden in de regio vormgegeven en uitgevoerd;
 • de professionals zijn en blijven up-to-date;
 • met aandacht, respect en passie is elke medewerker een voorbeeld voor de studenten.

Ambitie 2022
ROC Nijmegen heeft de ambitie een ontmoetingsplaats te zijn; een professionele leergemeenschap, waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen en hun ambities kunnen waarmaken. Het Strategisch meerjarenbeleid gaat uit van de volgende visie op onderwijs:

 • We stellen de ontwikkeling van onze studenten centraal en gaan uit van diversiteit in talenten en leervragen. Daarom bieden wij onze studenten keuzes en maatwerk.
 • Wij anticiperen met ons onderwijs op nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door voortdurend samen te werken met onze partners in de beroepspraktijk.
 • We bieden onze studenten de kans om zowel hun persoonlijke, sociale als beroepsgerichte vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze zijn toegerust om te functioneren in een snel veranderende samenleving en op een dynamische arbeidsmarkt.
 • We stellen ons zelf continue de vraag: hoe leren studenten het beste en hoe passen we daar ons onderwijs op aan? We durven nieuwe wegen in te slaan met ons onderwijs.’

Vanuit deze visie kenmerken het onderwijs en de organisatie zich in 2022 door de volgende zaken:

 • Met het oog op de individuele talentontwikkeling, is maatwerk een leidraad voor het onderwijsaanbod.
 • Het ROC kwalificeert de studenten niet alleen voor een beroep, maar bereidt hen ook nadrukkelijker voor om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven door het aanleren van burgerschapsvaardigheden.
 • Studenten worden voorbereid op de mogelijkheid van passend vervolgonderwijs. De studenten nemen zelf de regie op hun ontwikkeling.
 • De totale beroepsbevolking is voor het ROC de nieuwe doelgroep. Het ROC Nijmegen ontwikkelt zich tot een volwaardig partner in Leven Lang Ontwikkelen.
 • Om dit te realiseren wordt nauw samengewerkt met het werkveld, in de beroepskolom (vo en hbo), met andere mbo-instellingen en commerciële partijen.
 • Vavo en basiseducatie verbreden en versterken het beroepsonderwijs door intensief met elkaar samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van onderwijs.
 • De medewerkers zijn zelfbewuste, zich steeds ontwikkelende professionals die net als de studenten de regie nemen op hun ontwikkeling. De docenten worden ‘meesters in het leren’. Zij leiden niet meer alleen op voor een beroep, maar bereiden studenten ook voor op een leven lang ontwikkelen en 21e-eeuwse vaardigheden.
 • De organisatie is wendbaar, blijft onverminderd financieel gezond en de kwaliteit van de voorzieningen is op orde.

Door de opleidingen meer responsief te maken voor de vragen uit de regio kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de economische vitaliteit, de welvaart en een duurzaam arbeidsmarktperspectief van werkenden en werkzoekenden in de regio.

De structuur
Het ROC Nijmegen kent een staf-lijn-organisatie met:

 • drie stafafdelingen: Strategie & Beleid; Planning & Control en Operations;
 • drie onderwijsdirecties: Economie; Techniek; Zorg en Welzijn.

Elke onderwijssector wordt aangestuurd door een Onderwijsdirecteur die een aantal onderwijsmanagers aanstuurt. De lijnorganisatie wordt ondersteund door drie stafafdelingen, aangestuurd door directeuren. De gehele organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Om focus aan te brengen bij de realisatie van haar ambities kiest ROC Nijmegen ervoor om deze langs vijf programmalijnen uit te werken:

 1. onderwijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst;
 2. flexibel en uitdagend onderwijs;
 3. studentbegeleiding;
 4. professionalisering: leren om en door te innoveren;
 5. bedrijfsvoering die mee ontwikkelt met het onderwijs.

Onderliggend aan de ambitie om meer responsief en meer wendbaar te zijn, komt ROC Nijmegen in de fase van doorontwikkeling van de bestaande organisatie naar een vorm waarin de verschillende directies en onderliggend hieraan teams intensiever gaan samenwerken. Deze ontwikkeling zal moeten leiden tot een grotere slagkracht van het ROC op de genoemde programmalijnen.

De thema’ s

Flexibel en adaptief vermogen
Voor het realiseren van haar onderwijsambities is het cruciaal dat ROC Nijmegen komt tot een flexibele onderwijsorganisatie. Dit om de ondersteuning van het leerproces en het leertraject van de student optimaal te kunnen faciliteren en soepel in te kunnen spelen op wensen en verwachtingen vanuit het werkveld rond het opleiden van toekomstige beroepsbeoefenaren. Maatwerk en flexibilisering van het onderwijs staan niet op zichzelf. De vragen vanuit de regionale arbeidsmarkt staan centraal als het gaat om middelbaar beroepsonderwijs. ROC Nijmegen wil responsief zijn voor de vragen die op haar afkomen vanuit bedrijven, instellingen en overheden en zo partner zijn in de Human Capital agenda. De focus zal ze dus meer en meer gaan richten op het her-, bij- en omscholen van volwassenen.

Versterking executiekracht en samenwerking
Om de ambitieuze doelstellingen op het gebied van flexibel onderwijs vorm te geven is een ‘state of the art’-bedrijfsvoering nodig. De bedrijfsvoering groeit mee met het onderwijs, denkt en ontwikkelt mee met de onderwijsvernieuwing vanuit kennis op het gebied van ict, onderwijslogistiek, huisvesting en communicatie. Processen zullen, waar mogelijk, verder moeten worden gestandaardiseerd en gedigitaliseerd zodat het onderwijs(proces) verder kan worden ontwikkeld. Naast aandacht voor de samenwerking lijn-staf is er ook aandacht voor directie- en teamoverstijgende samenwerking. De toenemende horizontale samenwerking is gericht op het inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt en de verhoging van de executiekracht van de teams.

Dit, in combinatie met een verhoging van de externe oriëntatie, vraagt veel van de organisatie en vraagt daarom continue aandacht voor de ontwikkeling van het management.

Demografische ontwikkeling
De afgelopen jaren was sprake van een lichte stijging van het aantal bekostigde mbo- studenten. Gelet op de demografische ontwikkelingen voorziet ROC Nijmegen in de komende jaren een geleidelijke en lichte afname van het aantal publiek bekostigde studenten. Rond 2030 wordt uitgegaan van een populatie van circa 8.000 mbo-studenten (bol en bbl). In dit licht zal aandacht nodig zijn voor behoud van marktaandeel, het inspelen op vragen van bedrijven en instellingen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en de samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

2      Lid College van Bestuur

 De Raad van Toezicht van ROC Nijmegen is op zoek naar een professioneel, maatschappelijk betrokken en op ‘operational excellence’ gericht LID COLLEGE VAN BESTUUR. 

Plaats in de organisatie
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Het College van Bestuur (voorzitter en lid) werkt samen en hanteert een portefeuilleverdeling waarbij eenieder (mede)verantwoordelijk is voor het geheel. De voorzitter is in- en extern zichtbaar als boegbeeld.

Taken en aandachtsgebieden:
Aandachtsgebieden van de voorzitter College van Bestuur:

 • externe relaties (regionaal en landelijk)
 • Raad van Toezicht
 • medezeggenschap (OR/SR)
 • communicatie en marketing
 • woordvoering
 • onderwijs
 • financiën en control
 • aansturen één onderwijssector

Aandachtsgebieden van het lid College van Bestuur:

 • Human Resources
 • organisatieontwikkeling en Management Development
 • kwaliteit/audit
 • studentzaken
 • huisvesting/facilitair/inkoop
 • administraties
 • ICT
 • aansturen twee onderwijssectoren

Functie- eisen

 • academisch werk- en denkniveau aangevuld met bestuurlijke en leidinggevende ervaring, binnen een bestuurlijke (regionale) omgeving;
 • ruime ervaring in en visie op strategische beleidsvorming, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
 • beschikken over een inhoudelijke visie op en kennis van de diversiteit van (beroeps)onderwijs;
 • ervaring dan wel affiniteit met het strategisch sturen op c.q. ontwikkelen van een adaptieve en flexibele onderwijsorganisatie;
 • kandidaten dienen te beschikken over het vermogen snel een relevant netwerk in de regio Rijk van Nijmegen op te bouwen (indien niet reeds voorhanden).

Het College van Bestuur moet als geheel beschikken over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime bestuurlijke ervaring;
 • strategische visie op wat in de toekomst verwacht wordt van ROC Nijmegen en deze kunnen vertalen in concrete plannen en samenwerkingsafspraken met regionale netwerkpartners;
 • ervaring met verandermanagement;
 • het vermogen goed onderwijs en de onderwijskwaliteit te bewerkstelligen, te borgen en waar nodig te verbeteren;
 • strategische en conceptuele competenties;
 • ruime ervaring met het besturen van een omvangrijke organisatie met professionals;
 • verstand van onderwijsinnovatie en onderwijskwaliteit(systemen) in een sturende rol;
 • ervaring in het (middelbaar) beroepsonderwijs en bekend zijn met de aansluiting daarvan op de (regionale) arbeidsmarkt;
 • kennis van en ervaring met huisvesting, projectmanagement, ICT en HRM;
 • kennis van financiële aangelegenheden;
 • bedrijfseconomische/financieel-economische ervaring;
 • relaties met interne en externe stakeholders en/of het kunnen opbouwen/ onderhouden hiervan;
 • een goede relatie met medezeggenschap OR en SR en de principes van medezeggenschap onderschrijven.

Persoonlijkheidsprofiel
Het lid College van Bestuur realiseert een ‘meerwaarde’ door het inbrengen van een organisatie brede inbreng. U bent in staat de verbinding te maken op tactisch-strategisch niveau tussen de onderwijssectoren en de stafafdelingen, tussen externe ontwikkelingen en de interne organisatie. U bent in staat leiding te geven aan de executie van de strategische ambitie: u vertaalt op diverse niveaus de strategische ontwikkeling naar tactisch beleid. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de vertaling naar de (onderwijs)praktijk.

Als bestuurder kenmerkt u zich door sterk ontwikkeld conceptueel vermogen. U bent een verbindende leidinggevende, bent van nature sensitief op zowel organisatie als op intermenselijk niveau. Bovenal bent u communicatief sterk en authentiek in uw optreden, doen en laten.

Als collega-bestuurder bent u in staat vorm te geven aan collegiale samenwerking, u kunt voeding geven aan gezamenlijke oordeelsvorming. Waar nodig spreekt u uw collega-bestuurder aan, zo nodig laat u zich ook aanspreken. U weet wat nodig is om samen invulling te geven aan een College van Bestuur in een fase dat strategische ambities omgezet worden in (nieuwe) organisatievormen.

Algemene persoonlijke eigenschappen:

 • sterke, integere, eerlijke en reflecterende persoonlijkheid met vanzelfsprekende loyaliteit ten opzichte van de organisatie;
 • inspirerende en motiverende persoonlijkheid die op basis van een natuurlijke overtuigingskracht de functie van lid College van Bestuur gestalte geeft en daarbij stuurt op persoonlijk gezag;
 • laagdrempelig, verbindend, relativerend wanneer nodig;
 • communicatief en oplossingsgericht met een sterk analytisch en conceptueel vermogen;
 • vanuit maatschappelijk belang als bestuurder met passie en commitment een bijdrage willen leveren aan het middelbaar beroepsonderwijs en de regio.

Arbeidsvoorwaarden
De Raad van Toezicht volgt bij de aanstelling van het lid College van Bestuur de wet normering topinkomens en het beloningsclassificatiesysteem bestuurders van OC&W.

3      Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 11 februari 2021.

 • Voordracht van kandidaten : maandag 8 maart 2021 (in afwezigheid kandidaten)
 • Eerste ronde selectiegesprekken : woensdag 10 maart 2021 tussen 12.30 – 19.00 uur
 • Tweede ronde selectiegesprekken : dinsdag 16 maart 2021 tussen 14.00 – 18.30 uur
 • Derde ronde selectiegesprekken : dinsdag 13 april 2021 tussen 15.00 – 18.00 uur

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.roc-nijmegen.nl.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Contactgegevens

Jos Engel partner

 

Hanke Scheerder managementassistente

Wesselo & Partners | Selection as art

telefoon:       030 275 84 43

internet:        www.wesselopartners.nl