Over ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een innovatieve onderwijsinstelling met opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, het vavo, de volwasseneneducatie en in het contractonderwijs (gericht op bedrijven en instellingen). Bij ROC Nijmegen studeren circa 11.000 studenten, werken circa 1.000 medewerkers en wordt uitvoering gegeven aan de ambitie tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. ROC Nijmegen heeft vestigingen verspreid over Nijmegen en Boxmeer en heeft haar opleidingen georganiseerd in drie sectoren: Zorg, Welzijn, Sport & Uiterlijke Verzorging, Techniek en Economie. Daarnaast kent de onderwijsinstelling regiolocaties die zich uitsluitend bezighouden met volwasseneneducatie.

ROC Nijmegen investeert fors in kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en beschouwt de inspectienorm als de ondergrens. Zij streeft naar de perfecte match tussen het talent van de student en de vraag van de regio en zorgt voor de juiste studiekeuze en begeleiding. De onderwijsinstelling heeft de afgelopen jaren grote verbeterslagen gemaakt op het gebied van onderwijskwaliteit, studententevredenheid, personeelsontwikkeling en procesinrichting. Dit heeft zeer positieve effecten gehad op het rendement van de onderwijsinstelling en op het percentage vroegtijdige schoolverlaters.

Toekomst en uitdagingen

De wereld verandert steeds sneller en technologische ontwikkelingen hebben grote maatschappelijke gevolgen. De beroepen van nu zijn niet langer de beroepen van de toekomst. ROC Nijmegen geeft momenteel vorm aan de noodzakelijke vervolgfase om samen met het bedrijfsleven het toekomstig onderwijs in te richten op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. Hierbij zet men sterk in op onderwijsinnovatie en de verbinding tussen buiten- en binnenschools leren. De vraagstelling vanuit de arbeidsmarkt is hierbij leidend en de organisatie wenst (meer dan voorheen) responsief te zijn. Door een intensieve relatie met regionale overheden en de ‘captains of industry’, slimme partnerships en daadwerkelijke co-creatie met de werkvelden rondom de beroepspraktijkvorming en bedrijfsopdrachten dwingt men kansen af voor de studenten.

Om tegemoet te komen aan de benodigde '21st century skills' van de student van morgen wordt actief samengewerkt met het voortgezet onderwijs en zijn er duidelijke kwaliteitsafspraken gemaakt over een regionale benadering van loopbaanoriëntatie en begeleiding, zowel voor de reguliere als voor de kwetsbare studenten. Dit creëert ruimte om veranderingen daadwerkelijk tot in de haarvaten van het onderwijs door te voeren.

Op alle fronten en voor alle niveaus staan ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zeer centraal. Het accent ligt op een ondernemende, respectvolle en lerende grondhouding.

De ambitie van ROC Nijmegen is een ontmoetingsplaats te zijn, een professionele leergemeenschap waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen en op maat hun ambities waar kunnen maken. Tijdens deze ontmoetingen (met elkaar, met lesstof, met docenten en met het werkveld) verleggen de studenten hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten.

Voor het realiseren van deze onderwijsambities is het cruciaal om te komen tot een wendbare onderwijsorganisatie die het leerproces en het leertraject van de student optimaal kan faciliteren en soepel kan inspelen op de wensen en verwachtingen vanuit het werkveld rond het opleiden van toekomstige beroepsbeoefenaren.

Haar strategische HRD-inzet richt zich de komende jaren op de ondersteuning van de onderwijsinhoudelijke doelstellingen van haar kwaliteitsplan, onder andere door in te zetten op professionalisering en de doorontwikkeling van het ROC als lerende organisatie. ROC Nijmegen wil zich blijvend ontwikkelen tot een volwaardig partner in een 'Leven Lang' ontwikkelen, dit tevens om tegemoet te komen aan het teruglopende aantal leerlingen in het reguliere onderwijs als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Verdere samenwerking met het stakeholderveld in de beroepskolom en met andere mbo’s vormt daarvoor een cruciale basis. Verdere investering in human resources en nadere professionalisering van bedrijfsvoering, ICT, onderwijslogistiek, huisvesting en communicatie zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Organisatiestructuur

ROC Nijmegen heeft haar opleidingen georganiseerd in onderwijsdirecties, verspreid over enkele vestigingen. Naast de onderwijsdirecties kent het ROC Nijmegen een drietal stafdirecties: Planning & Control, Operations en Strategie & Beleid met ieder een specifieke beleidsmatige, adviserende en uitvoerende taak. Zij verlenen ondersteuning aan het college van bestuur en het management ten behoeve van de gehele organisatie. Het college van bestuur vormt tezamen met de onderwijsdirecteuren en de stafdirecteuren het directieoverleg (DO).

Directie Operations

De directie Operations is verantwoordelijk voor de operationele en administratieve processen die het onderwijsproces ondersteunen. De directie heeft de afgelopen jaren een belangrijke koerswijziging gerealiseerd naar een integrale, klantgerichte directie. Hierbij wordt continue gezocht naar een passend evenwicht van enerzijds efficiency en lage kosten en van klantgerichtheid/slagvaardigheid/proactiviteit en klantnabijheid anderzijds.

De directie Operations wenst een professionele dienstverlener te zijn die de ROC organisatie efficiënt en zorgvuldig ondersteunt bij het bereiken van haar doelstellingen door intensief samen te werken met de diverse partners en door haar processen voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. De medewerkers van de afdeling zijn resultaatgericht en geven leiding aan de inrichting en verbetering van organisatiebrede processen. Zij ontwikkelen daartoe meerjarenplannen binnen de vakgebieden van Operations en dragen hiermee bij aan een financieel gezonde organisatie en het verhogen van de onderwijskwaliteit van ROC Nijmegen.

Functie directeur Operations

De directeur Operations is verantwoordelijk voor de aansturing van de directie Operations bestaande uit circa 140 medewerkers onder leiding van een viertal managers die de volgende teams aansturen: Studentenadministratie en Examenbureau, Huisvesting, Informatisering en ICT, Inkoop, Planning en Advies, Personeelszaken en Facilitaire Zaken. De directeur Operations rapporteert daarbij rechtstreeks aan het college van bestuur.

De directeur Operations is een innovatief denker met een duidelijke visie op vernieuwing die binnen het brede en omvangrijke werkveld van de directie Operations de hospitality- gedachte verder vorm weet te geven. Hij/zij stuurt daarbij op een hoge klantgerichtheid en kwalitatief hoogwaardige processen, stimuleert het integraal denken en weet goed de verbinding te maken met de overige directies en het college van bestuur. De directeur Operations is bovenal een geroutineerd manager die op basis van jarenlange ervaring sturing kan geven aan complexe (cultuur)veranderingsprocessen en hiermee meer de generalist dan de specialist is. Hij of zij weet lastige vraagstukken op positieve wijze om te zetten in kansen en kan de afdeling inspireren tot het tonen van eigenaarschap, zelfoplossend vermogen en transparantie alsmede tot het nemen van een team- overstijgende verantwoordelijkheid. Hij/zij coacht de managers en medewerkers in hun taken en begeleidt ze bij het maken van de omslag naar een andere manier van werken, zet ze in hun kracht en weet de trots terug te brengen.

Hij/zij is een volwaardig gespreks- en adviespartner voor het college van bestuur en weet strategische kwesties goed te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De directeur heeft een directie-overstijgende visie, een scherp oog voor interne en externe belangen en haalbaarheid, deelt inzichten en draagt hiermee proactief bij aan de samenhang van de organisatie als geheel.

De directeur is sterk bedrijfsmatig ingesteld en van nature gericht op (kosten) efficiency. Hij/zij pakt regie, maakt afspraken waar en weet in belang van voortgang de juiste prioriteiten te stellen en biedt het college van bestuur hiermee inzicht en vertrouwen.

Als boegbeeld van de directie Operations vertegenwoordigt de directeur het stafdomein Operations en draagt visie, doelen en gedachtengoed intern en extern uit. Hij of zij is goed opgewassen tegen de hectiek en dynamiek die gepaard gaat met een directie van deze omvang (alsmede met deze complexiteit en verregaande verantwoordelijkheid). De directeur bewaakt te allen tijde de servicegerichtheid en staat ten dienste van het (cruciale) primaire onderwijsproces.

De directeur maakt tevens onderdeel uit van diverse, organisatiebrede stuurgroepen, waar momenteel onder andere thema's als (interne en externe) klantgerichtheid, klantbeleving, inbedden van de vernieuwde ICT-visie en ICT-infrastructuur en verdere ontwikkeling van de samenhang van de diverse administraties centraal staan.

De directeur Operations:

 • beschikt over een bedrijfskundige en/of bedrijfseconomische achtergrond en een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft jarenlange en brede directie ervaring opgedaan bij omvangrijke/complexe (onderwijs)instelling(en);
 • is een coachend leider en een ervaren changemanager die weet te inspireren, verandering weet aan te jagen alsmede draagvlak bewaakt;
 • is breed maatschappelijk onderlegd en heeft inzicht en stevige visie op ontwikkelingen in onderwijsdomein;
 • overziet grotere geheel, denkt directie-overstijgend, is sterk dienstverlenend en omarmt de hospitality gedachte;
 • heeft brede, theoretische en toegepaste kennis van huisvestigingszaken, vastgoedbeheer en kennis van relevante wet- en regelgeving en omvangrijke administraties;
 • weet complexe/grootschalige en multidisciplinaire projecten en onderzoeken aan te sturen;
 • heeft kennis van en/of sterke affiniteit met facilitaire, logistieke en/of ICT dienstverleningsprocessen;
 • is scherp, overtuigend en daadkrachtig en bezit natuurlijk overwicht;
 • heeft goed inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen, de begrotings- en beleidscyclus, ontwikkelt en bewaakt indicatoren en is resultaatgericht;
 • is omgevingsbewust, heeft kennis en inzicht in organisatorische, functionele en bestuurlijke verhoudingen, bewaakt samenhang en weet te verbinden;
 • is inhoudelijk, strategisch, conceptueel en analytisch sterk;
 • is idealiter bekend met beroepsonderwijs en aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

Procedure

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • eerste gespreksronde selectiecommissie 27 februari 2019 tussen 08:30 - 12:00 uur;
 • gespreksronde met adviescommissie 1 maart 2019 tussen 09:00 - 12:00 uur;
 • tweede gespreksronde met selectiecommissie 13 maart 2019 tussen 09:00 - 13:00 uur.

Contact

ROC Nijmegen laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken vóór 25 februari 2019 door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl. Voor nadere informatie kunt u bellen met Edith Zeevalk tel: 020-6470201.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten