Over ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum, verantwoordelijk voor opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs, het vavo, de volwasseneneducatie en in het contractonderwijs (gericht op bedrijven en instellingen). ROC Nijmegen telt 1.000 medewerkers en verzorgt onderwijs voor circa 11.000 studenten. Haar vestigingen zijn verspreid over Nijmegen en Boxmeer en zij heeft haar opleidingen georganiseerd in drie sectoren: Zorg & Welzijn, Techniek en Economie. Daarnaast kent de onderwijsinstelling regiolocaties die zich uitsluitend bezighouden met volwasseneneducatie. 

ROC Nijmegen is een ambitieuze onderwijsinstelling en investeert fors in kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en beschouwt de inspectienorm als 'de ondergrens'. Zij streeft naar de perfecte match tussen het talent van de student en de vraag van de regio. Zij zorgen voor de juiste studiekeuze en begeleiding voor iedere student. De onderwijsinstelling heeft de afgelopen jaren grote verbeterslagen gemaakt op het gebied van onderwijskwaliteit, studententevredenheid, personeelsontwikkeling en procesinrichting. Dit heeft zeer positieve effecten gehad op het rendement van de onderwijsinstelling en op het percentage vroegtijdige schoolverlaters.

Toekomst en uitdagingen

De wereld verandert steeds sneller en technologische ontwikkelingen hebben grote maatschappelijke gevolgen. De beroepen van nu zijn niet langer de beroepen van de toekomst. ROC Nijmegen geeft momenteel vorm aan de noodzakelijke vervolgfase om samen met het bedrijfsleven het toekomstig onderwijs in te richten op basis van de nieuwe kwalificatie-dossiers. Hierbij zet men sterk in op onderwijsinnovatie en de verbinding tussen 'buiten'- en 'binnenschools' leren. De vraagstelling vanuit de arbeidsmarkt is hierbij leidend en de organisatie wenst (meer dan voorheen) responsief te zijn. Door een intensieve relatie met regionale overheden en de ‘captains of industry’, slimme partnerships en daadwerkelijke co-creatie met de werkvelden rondom de beroepspraktijk-vorming en bedrijfsopdrachten dwingt men kansen af voor de studenten.

Om tegemoet te komen aan de benodigde '21st century skills' van de student van morgen wordt actief samengewerkt met het voortgezet onderwijs en zijn er duidelijke kwaliteits-afspraken gemaakt over een regionale benadering van loopbaanoriëntatie & begeleiding, zowel voor de reguliere als voor de ‘kwetsbare’ studenten. Dit creëert ruimte om veranderingen daadwerkelijk tot in de haarvaten van het onderwijs door te voeren.

Op alle fronten en voor alle niveaus staan ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zeer centraal. Het accent ligt op een ondernemende, respectvolle en lerende grondhouding. De ambitie van ROC Nijmegen is een ontmoetingsplaats te zijn, een professionele leergemeenschap waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen en op maat hun ambities waar kunnen maken. Tijdens deze ontmoetingen (met elkaar, met lesstof, met docenten en met het werkveld) verleggen de studenten hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten.

Voor verdere informatie: www.roc-nijmegen.nl

Organisatiestructuur

Het ROC Nijmegen heeft de opleidingen georganiseerd in onderwijsdirecties, verspreid over enkele vestigingen. Elke sector wordt aangestuurd door een onderwijsdirecteur die vervolgens een aantal onderwijsmanagers aanstuurt. De lijnorganisatie wordt ondersteund door drie stafafdelingen, aangestuurd door directeuren: Strategie & Beleid, Operations en Planning & Control. De dagelijkse leiding van de onderwijsorganisatie ligt in handen van de tweehoofdige raad van bestuur.

College van bestuur

Het college van bestuur opereert collegiaal, vanuit een hechte en wederkerige samenwerking en is gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor het te voeren en gevoerde beleid. Besturing vindt plaats op basis van collegialiteit. De bestuurders leggen rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht. De vertrouwensbasis tussen raad van toezicht en het bestuur geldt als vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. De huidige samenwerking tussen raad van toezicht en het bestuur kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties.

Uitgangspunt voor het college van bestuur is de bestuurlijke opgave van ROC Nijmegen.

Bestuurlijke thema's

Vanuit het strategisch meerjarenbeleid zijn voor 2022 een aantal onderwijsambities geformuleerd:

 • het realiseren van flexibele en uitdagende onderwijsconcepten;
 • studentbegeleiding die kansen biedt succesvol mee te doen;
 • het opleiden voor de (regionale) arbeidsmarkt van de toekomst.

Voor het realiseren van deze onderwijsambities is het cruciaal om te komen tot een wendbare onderwijsorganisatie. Dit om de ondersteuning van het leerproces en het leertraject van de student optimaal te kunnen faciliteren en soepel in te kunnen spelen op wensen en verwachtingen vanuit het werkveld rond het opleiden van toekomstige beroepsbeoefenaren. Maatwerk en flexibilisering van het onderwijs staan niet op zichzelf. Als instelling voor middelbaar beroepsonderwijs staan de vragen vanuit de regionale arbeidsmarkt hierbij centraal. Meer dan voorheen wil ROC Nijmegen responsief zijn voor de vragen die op haar afkomen vanuit bedrijven, instellingen en overheden, en zo partner zijn in de 'Human Capital' agenda.

Haar strategische HRD-inzet richt zich de komende jaren op de ondersteuning van de onderwijsinhoudelijke doelstellingen van haar kwaliteitsplan onder andere door in te zetten op professionalisering en de doorontwikkeling van het ROC als ‘lerende organisatie’. ROC Nijmegen wil zich blijvend ontwikkelen tot een volwaardig partner in een 'Leven Lang' ontwikkelen. Dit tevens om tegemoet te komen aan het teruglopende aantal leerlingen in het 'reguliere' onderwijs als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Verdere samenwerking met het stakeholderveld, in de beroepskolom en met andere mbo’s vormt daarvoor een cruciale basis. Verdere investering in human resources en nadere professionalisering van bedrijfsvoering, ICT, onderwijslogistiek, huisvesting en communicatie zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Aansluitend op het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter college van bestuur, mw. J.C.J.M. Berben zal het huidige lid college van bestuur drs. P.A.A. van Mulkom worden benoemd als haar opvolger. Als gevolg hiervan is de vacature van lid college van bestuur ontstaan.

Profiel college van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Het college van bestuur werkt samen en hanteert een portefeuilleverdeling waarbij een ieder (mede) verantwoordelijk is voor het geheel. De voorzitter is eindverantwoordelijk en is (primair) in- en extern zichtbaar als boegbeeld.

Het bestuur als geheel beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en een stevige strategische, integrale visie op wat er in de toekomst verwacht wordt van onderwijs-organisaties en weet dit te vertalen naar concrete plannen/acties en afspraken met (regionale) samenwerkingspartners.

De bestuursleden beschikken over onderwijs- en veranderkundig leiderschap en weten kwalitatief hoogwaardig onderwijs te borgen en waar nodig te optimaliseren. Zij zijn bedrijfskundig goed onderlegd en hebben een scherp oog voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Ook beschikken zij over een relevant en actief (bestuurlijk) netwerk en onderschrijven het belang van een goede relatie met OR en SR en de principes van medezeggenschap.

Aanvullende eisen gezochte lid college van bestuur

Het lid college van bestuur:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • is inhoudelijk, strategisch en conceptueel sterk;
 • heeft ruime ervaring met het besturen van een omvangrijke en complexe organisatie met professionals;
 • heeft ervaring met het beroepsonderwijs en is bekend met de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt;
 • heeft inhoudelijke kennis van en een aansprekende en verfrissende kijk op onderwijsinnovatie en onderwijs kwaliteits(systemen) en weet vernieuwing aan te jagen;
 • heeft kennis van en/of sterke affiniteit met ICT, Huisvesting, HRM, Facilitaire Zaken en Projectmanagement;
 • is een inspirerende persoonlijkheid en beschikt over natuurlijk, persoonlijk en bestuurlijk gezag (is zichtbaar);
 • is een uitstekend netwerker, verbindend, innovatief en weet samenwerkingen (zowel binnen het onderwijs- en het gemeentelijke domein als met het bedrijfsleven) te concretiseren en is idealiter regionaal verankerd;
 • is daadkrachtig en authentiek;
 • toont zich betrokken, hanteert een ontspannen en moderne bestuursstijl, is transparant en beschouwend.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht volgt bij de aanstelling van het lid college van bestuur de wet normering topinkomens en het beloningsclassificatiesysteem bestuurders van OC&W.

Procedure

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • eerste gespreksronde selectiecommissie 9 april van 15:30 - 21:00 uur;
 • gespreksronde adviescommissie 16 april van 15:30 - 21:00 uur;
 • tweede gespreksronde selectiecommissie 23 april van 16:30 - 21:00 uur.

Contact

ROC Nijmegen laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) voor 25 februari 2019 te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl. Voor nadere informatie kunt u bellen met Edith Zeevalk tel: 020-6470201.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten