Lid raad van toezicht (m/v)

Wilt u studenten helpen succesvol te zijn? Heeft u een duidelijk beeld van de veranderende arbeidsmarkt en wat dat vraagt van het (technisch) mbo-onderwijs? En ziet u het als een uitdaging om mee te denken over het besturen van een onderwijsinstelling?

Wij zoeken een

Lid raad van toezicht (m/v)

  • Waardering: een vergoeding die in overeenstemming is met de WNT
  • Locatie: Campusbaan 6, Nijmegen

Wij zoeken een toezichthouder met branchekennis van de technische sector (technische dienstverlening/(maak)industrie) en die binding heeft met de regio.

Ervaring in een toezichthoudende functie strekt tot aanbeveling.
De vacature is ontstaan vanwege het bereiken van het einde van de zittingsduur van één van de leden van de raad van toezicht.

Over ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum, verantwoordelijk voor opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs of in de volwasseneneducatie. Voor bedrijven en instellingen verzorgen we contractonderwijs. Bij ROC Nijmegen studeren meer dan 10.000 studenten, en werken ongeveer 975 medewerkers. ROC Nijmegen heeft vestigingen in Nijmegen en Boxmeer. Ook kennen we regiolocaties die zich uitsluitend bezighouden met volwasseneneducatie.
De leiding van ROC Nijmegen is in handen van een tweehoofdig college van bestuur.

ROC Nijmegen streeft naar de perfecte match tussen het talent van de student en de vraag van de regio. We zorgen voor de juiste studiekeuze en begeleiding voor iedere student. We investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en beschouwen de inspectienormen als ondergrens.
Onze ambitie voor 2021 is dat wij een ontmoetingsplaats willen zijn, een professionele leergemeenschap, waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen, en op maat hun ambities waar kunnen maken. Tijdens deze ontmoetingen (met elkaar, met lesstof, met docenten en met het werkveld) verleggen onze studenten hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het college van bestuur, en houdt daarbij rekening met het instellingsbelang en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich met name op (de uitvoering van) het strategisch meerjarenbeleid, de bestuurskwaliteit, de financiële meerjarenraming, de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. De raad van toezicht is daarnaast werkgever van de leden van het college van bestuur en staat het college van bestuur met raad en daad terzijde. Dit doet zij vanuit de aanbevelingen in de Branchecode Goed bestuur in het mbo 2014, en de statuten.

Alle leden van de raad zijn onafhankelijk in de zin van de branchecode. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid, positief kritische instelling en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat discussies collegiaal te voeren.

Statutair is geregeld dat de raad vijf tot maximaal negen leden omvat. Leden hebben zitting voor een tijdvak van 3 jaar, bij herbenoeming mag de bij elkaar opgetelde zittingsduur de negen jaar niet overschrijden. De huidige raad van toezicht bestaat uit zes leden.
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt ervoor gezorgd dat deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig is.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een toezichthouder die mee kan denken vanuit de veranderende arbeidsmarkt en wat dit betekent voor het mbo-onderwijs. U heeft bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie) en strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot grote organisaties. Ook heeft u branchekennis van de technische sector (technische dienstverlening/(maak)industrie) en een relevant netwerk in de regio. U weet van belangrijke ontwikkelingen van ‘buiten’ de regio. U bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. U beschikt over sensitiviteit en oordelend vermogen met betrekking tot een efficiënte en effectieve relatie tussen opleidingsbehoeften vanuit het (technisch/industrieel) werkveld enerzijds en het opleidingenaanbod vanuit een roc anderzijds.
Tenslotte heeft u uiteraard affiniteit met het mbo-onderwijs, en bent u op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs.

Wat moet u kunnen?

U heeft gevoel voor en betrokkenheid bij maatschappelijke en beroepsmatige (regionale) ontwikkelingen, en kunt deze duiden voor ROC Nijmegen (maatschappelijke inbreng “van buiten naar binnen”). U heeft het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor het college van bestuur. Daarnaast heeft u het vermogen om het beleid van ROC Nijmegen en het functioneren van het college van bestuur op hoofdlijnen te toetsen aan de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het roc stellen. U kunt goed balanceren tussen betrokkenheid en het houden van toezichthoudende afstand. U heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen. U heeft een kritische houding (kunt “doorvragen” zonder oordeel) en u bent in staat tot kritische zelfreflectie.

Honorering

De raad van toezicht vergadert minimaal zesmaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor goed functioneren. De raad van toezicht kent 3 staande commissies die ook minimaal viermaal per jaar vergaderen. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de WNT. Voor leden van de raad van toezicht is een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Sollicitatie en inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw M. Everaert, telefonisch te bereiken via nummer 06 19 97 59 61.
Uw sollicitatie (motivatiebrief en cv) ontvangen wij graag vóór 4 april a.s. via e-mail aan m.everaert@roc-nijmegen.nl.
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 23 april a.s.

 

     
ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeterenOK, sluiten