ROC Nijmegen is een mbo-school waar leren in de praktijk voorop staat. Daarom moet de beroepspraktijkvorming (BPV) van hoge kwaliteit zijn om van meerwaarde te zijn voor de student en de opleiding. Het roc stelt alles in het werk om die hoge kwaliteit te handhaven en te verbeteren. Daarvoor vindt regelmatig overleg plaats met klankbordgroepen, betrokken medewerkers en de studentenraad. Door te werken volgens de PDCA-cyclus en het houden van het tevredenheidsonderzoek krijgt het roc voortdurend actuele informatie die gebruikt wordt om de BPV up-to-date te houden. De uitgangspunten van de beroepspraktijkvorming van ROC Nijmegen staan in het document pdf Visie en beleid beroepspraktijkvorming .

Klankbordgroepen

Als onderwijsontwikkelaar, vormgever en aanbieder van onderwijs gaan de opleidingen met verschillende partijen om tafel om te zorgen voor voldoende input voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de BPV. Het is onmogelijk om met alle vertegenwoordigers van een doelgroep of samenwerkende organisaties tegelijkertijd te praten. Daarvoor zijn klankbordgroepen opgericht:

  1. klankbordgroep leerbedrijven (werkveldcommissie);
  2. klankbordgroep studenten (studentenraad).

Werkveldcommissie

De werkveldcommissie is het overlegorgaan waarin het regionale bedrijfsleven en de opleiding vertegenwoordigd zijn. Deze klankbordgroep werkt aan het verbeteren van (bestaande) contacten tussen bedrijven en de beroepsopleiding. Zij bespreekt het verloop van de BPV, knelpunten en/of verbetermogelijkheden, welke hiaten de opleiding kent, hoe de afstemming plaats kan vinden et cetera. Het initiatief voor het oprichten van een werkveldcommissie ligt bij de opleiding.

Studentenraad

De Studentenraad is de klankbordgroep van studenten. De Studentenraad komt tweewekelijks bijeen en kan zich op eigen initiatief of op verzoek van het College van Bestuur buigen over onderwerpen die verband houden met de BPV. Ook uitkomsten van op BPV gericht onderzoek kan voor de studentenraad aanleiding zijn om zich in de BPV te verdiepen. In ieder geval kijkt de Studentenraad tweejaarlijks naar de uitkomsten van de JOB-enquête. De raad kan dan de gang van zaken bespreken, verbeterpunten vaststellen, belangrijke knelpunten aangeven en advies geven aan het College van Bestuur.

Tevredenheidsmeting

Door regelmatig na te gaan of de opleiding voldoet aan de wensen en verlangens van studenten, praktijkopleiders en BPV-docenten, kan ROC Nijmegen de inhoud en vormgeving van de BPV steeds verder optimaliseren. Via de ROC-spiegel houdt het roc tweejaarlijks een tevredenheidsmeting. De ROC-spiegel is een instrument voor kwaliteitszorg in het onderwijs.
Daarnaast wordt iedere BPV-periode afgesloten met een evaluatie met de student en de praktijkopleider/werkbegeleider. Deze evaluaties leveren ook waardevolle informatie op.

Scholing BPV-docent en praktijkopleider

ROC Nijmegen investeert in de professionalisering van haar medewerkers. Onder andere in de rol van BPV-docent. Daarvoor volgen zij onder andere trainingen, docentstages en doen zij bedrijfsbezoeken.
Voor praktijkopleiders die hun competenties op het gebied van coachen en organiseren van de BPV willen uitbreiden, is door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een modelprofiel Praktijkopleider opgesteld. Dit profiel staat in bijlage 1 van het Reglement erkenning leerbedrijven SBB. Hierin staat een overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties. Dit profiel geldt als maatstaf voor de deskundigheid van de praktijkopleider en is één van de voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf. Het gaat hierbij met name over de competenties voor een begeleidende en opleidende rol, coachen in het leerproces en het bewaken van de voortgang. In voorkomende gevallen organiseert de opleiding aanvullende professionalisering.

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus zorgt ervoor dat met een vaste regelmaat (cyclus) opleidingen, procedures, beleid en visie worden beoordeeld, herzien en bijgesteld. PDCA staat voor:

  • Plan: bedenken van een plan, het definiëren van KPI’s, normen en targets;
  • Do: plan uitvoeren, KPI’s analyseren en gebruiken voor actie en procesverbetering;
  • Check: het plan en de uitvoering beoordelen, met elkaar praten over KPI-scores en analyses;
  • Act: het plan, de normen en targets bijstellen of de uitvoering bijsturen. 
     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten