Het is voor bedrijven en instellingen aantrekkelijker geworden om iemand in dienst te nemen via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). De BBL is een vorm van werkend leren in het MBO. De deelnemer werkt in een bedrijf of instelling en gaat gemiddeld één dag in de week naar school. Voor bedrijven en instellingen is de BBL belangrijk omdat het een mogelijkheid biedt om aan vakbekwaam personeel te komen. Bovendien kunnen werkgevers die iemand via de BBL in dienst hebben jaarlijks een bijdrage in de kosten krijgen. (€ 2.655,– in 2009).

Stimulering BBL

De overheid wil de werkgelegenheid bevorderen en meer mensen aan betaalde arbeid helpen. Om dat te bereiken is een aantal fiscale maatregelen genomen. Deze hebben te maken met een verlaging van de bruto-loonkosten. Werkgevers kunnen dus via de belasting voordeel krijgen als ze hieraan meewerken (Afdracht vermindering loonheffing). De combinatie van werken en leren in de BBL is één van die maatregelen waarbij werkgevers een financieel voordeel kunnen krijgen. Verderop in deze brochure kunt u lezen wat er bij komt kijken als u iemand in dienst heeft die de BBL volgt. Om van de maatregel te profiteren is het vanzelfsprekend nodig dat ook de afspraken rondom de BBL worden nagekomen.

€ 2.655,– per jaar als bijdrage van de overheid

U kunt voor personeel dat de BBL volgt jaarlijks een vergoeding krijgen. In 2009 bedraagt dit € 2.655,– (bij een aanstelling van minder dan 36 uur is dit bedrag evenredig lager). De vergoeding verkrijgt u via een verlaging van de bruto-loonkosten voor dergelijk personeel. De korting vindt plaats door een vermindering op de totale loonheffing en zij is dus onafhankelijk van het bruto-loon van de betrokken leerling werknemer. Vanaf 1 januari 1998 geldt voor personeel jonger dan 25 jaar een aanvullende voorwaarde. Deze luidt dat het basisloon (dus exclusief ploegendienst- of onregelmatigheidstoeslagen) minder bedraagt dan het zogenoemde toetsloon. Voor 2009 is dat toetsloon bepaald op € 23.034,–. Personeel dat momenteel al de BBL volgt, of personeel dat al in dienst is en dat wil gaan doen, valt ook onder de regeling. 

Eenvoud in gebruik

Bedrijven en instellingen kunnen op eenvoudige wijze gebruik maken van deze fiscale regeling. De verlaging van de afdracht aan de Belastingdienst gebeurt zonder aanvraagprocedure. Wel zal een bedrijf of instelling moeten zorgen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en een praktijkovereenkomst (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven geven aan de overheid informatie die nodig is om te kijken of de maatregel goed werkt. De administratieve lasten voor bedrijven of instellingen worden op deze wijze tot een minimum beperkt.

BBL

De BBL is zoals gezegd een vorm van werkend leren. Werken en leren zijn met elkaar verbonden doordat het leren van kennis en vaardigheden op het werk en op school elkaar aanvullen. Dit vormt samen een beroepsopleiding. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (organisaties waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd) hebben veel invloed op de inhoud en kwaliteit van de beroepsopleidingen; de opleidingen zijn dan ook erkend. Er zijn ongeveer 700 erkende beroepsopleidingen in het MBO. De opleidingen zijn op het niveau van assistent tot het niveau van gespecialiseerd beroepsbeoefenaar. Ongeacht de leeftijd kan men meedoen aan de opleidingen.

Het leerbedrijf

Als een bedrijf of instelling personeel in dienst heeft dat een opleiding volgt in de BBL is er sprake van een leerbedrijf. Dat wil zeggen dat op het werk de mogelijkheid is om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de beroepsopleiding. Dat gebeurt door de deelnemers productief werk te laten verrichten, maar instructie op het werk is daar ook een onderdeel van. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven gaan aan de hand van kwaliteitscriteria vooraf na of een bedrijf of instelling als leerbedrijf kan functioneren. Het voordeel voor een bedrijf of instelling om leerbedrijf te zijn, is dat eigen personeel kan worden opgeleid waarbij de opleiding op school door de overheid wordt betaald. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat kleine bedrijven of instellingen gezamenlijk als leerbedrijf functioneren.

De leerling-werknemer

Voorop staat dat de deelnemer aan de BBL (de leerling-werknemer) een werknemer is die een beroepsopleiding volgt. Het bedrijf beslist zelf over het in dienst nemen. Dat kan er toe leiden dat het bedrijf of de instelling zelf personeel zoekt, maar het is ook mogelijk dat het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven, een school of het arbeidsbureau op eigen initiatief leerling-werknemers aanbiedt. Soms zijn hierover op regionaal niveau al afspraken gemaakt. Natuurlijk kan iemand ook zelf het initiatief nemen voor het werken-leren bij een bedrijf of instelling. De deelnemer moet in de meeste gevallen overigens wel aan vooropleidingseisen voldoen. Deze eisen verschillen per beroepsopleiding en per niveau waarop men de opleiding wil volgen.

Overeenkomsten

Het bedrijf of de instelling sluit met de werknemer een arbeidsovereenkomst. Zoals alle arbeidsovereenkomsten kan deze voor bepaalde of onbepaalde tijd gelden en kan deze voor vijf of minder dagen per week worden afgesloten. Vaak zijn hierover – en ook over de hoogte van de lonen – in cao's afspraken gemaakt. De leerling-werknemer heeft behalve een arbeidsovereenkomst ook een praktijkovereenkomst nodig. Deze wordt afgesloten tussen het leerbedrijf, de deelnemer, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven en de school. In de praktijkovereenkomst wordt vastgelegd wat de rechten en plichten van de diverse betrokken partijen zijn.

Meer informatie

De informatie in deze brochure is kort. Bedrijven en instellingen kunnen met alle vragen over de BBL en de fiscale maatregel terecht bij de informatielijn BBL. Het telefoonnummer van de informatielijn BBL voor uw algemene vragen is (079) 3234684

De Belastingdienst heeft specifieke informatie beschikbaar over de toepassing van de fiscale maatregel. Belt u met de belastingtelefoon: 0800 - 0543 Of kijkt u op internet: www.belastingdienst.nl Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in dit verband informatie over afdrachtverminderingen. Daarvoor kunt u de internetsite: www.minszw.nl raadplegen.

Deze pagina is een beknopte weergave van de fiscale maatregel BBL. Aan de tekst van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

     
ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeterenOK, sluiten