ROC Nijmegen
Direct naar:

De Competentie Zelfontwikkeling

Onderdeel van het cluster Kerncompetenties ROC Nijmegen

Onze missie is: 'een partner zijn in levenslang en ondernemend leren'. Om deze missie waar te maken moeten we ondernemend zijn en voortdurend blijven inspelen op de vragen vanuit onze omgeving. Samenwerking en zelfontwikkeling zijn daartoe onontbeerlijk. Deze kerncompetenties - ondernemerschap, klantgerichtheid, samenwerken en zelfontwikkeling - vinden we dan ook voor iedereen binnen de organisatie belangrijk. Hoe de competenties tot uiting komen in concreet gedrag is uiteraard afhankelijk van de functie die iemand heeft en de specifieke werksituatie waarin iemand werkzaam is. Vandaar dat we de competenties telkens eerst in algemene termen beschrijven en vervolgens voorbeelden geven van concreet gedrag in specifieke werksituaties.
Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en vrij algemeen van aard. Zij dienen als richtsnoer waarmee we elkaars gedrag en competenties in kaart kunt brengen.

De competentie Zelfontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen loopbaan. Initiatief nemen om te werken aan de persoonlijke ontwikkelpunten, zodat blijvend een adequate bijdrage geleverd kan worden aan de organisatiedoelen. Ook werk maken van de loopbaan op langere termijn en nadenken over functieveranderingen in lijn met persoonlijke ambities.

Gedragsvoorbeelden:

 • Weten op welke wijze men bijdraagt aan de doelstellingen van het team (afdeling, unit, sector) en of dat nog beter kan;
 • Samen met de leidinggevende ontwikkelpunten in kaart brengen en initiatieven nemen om hieraan te werken;
 • In functionerings-/ontwikkelingsgesprekken de voortgang bespreken;
 • De tijd te nemen om te reflecteren op het eigen handelen naar aanleiding van een incident (bijvoorbeeld een conflict met een deelnemer of ouder) en hier lering uit trekken;
 • Feedback vragen aan anderen door bijvoorbeeld een concrete situatie voor te leggen en het eigen gedrag daarin ter discussie te stellen of door anderen mee te laten kijken (bijvoorbeeld wederzijds lesbezoek);
 • Geregeld op 'werkveldstage' gaan;
 • Grenzen kunnen stellen door aan te geven welke taken/rollen wel en niet aansluiten bij de eigen competenties;
 • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de eigen competenties verder te ontwikkelen en te komen tot betere resultaten;
 • Samenwerken met anderen en op die manier leren van 'hoe anderen het doen';
 • Kritische blik hebben op het eigen functioneren;
 • Onderzoeken waar men energie uithaalt en waaruit niet en van daaruit conclusies trekken m.b.t. de eigen loopbaan;
 • Onderzoeken of de plek waar men nu zit de plek is waar kwaliteiten het best tot hun recht komen;

Reflectievragen:

 • Op welke wijze zorgt u ervoor dat uw kennis en vaardigheden op peil blijven?
 • In hoeverre maakt u gebruik van anderen (collega's, leidinggevenden bijvoorbeeld) om zicht te krijgen op uw functioneren? Op welke manier doet u dat dan?
 • Bent u wel eens van baan/functie veranderd? Welke uitdaging zocht u toen?

Samenhangende competenties: