ROC Nijmegen
Direct naar:

De Competentie Vakmatige beheersing

Onderdeel van het cluster Begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen

Competenties uit dit cluster zijn nodig om een leerklimaat te scheppen waarin optimaal ingespeeld wordt op de verschillende leerbehoeften van onze deelnemers en zelfstandig leren een belangrijke plek inneemt. Deze competenties zijn van belang voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het leerproces van deelnemers of van collega┬┐s/medewerkers.De gedragsvoorbeelden bij de competenties zijn niet uitputtend maar geven slechts een idee van hoe de competentie er concreet uit kan zien. De uiteindelijke invulling is uiteraard afhankelijk van de specifieke sector of vakrichting waarin u werkzaam bent. Hopelijk geven ze u voldoende inspiratie om uw eigen voorbeelden te verwoorden.

De competentie Vakmatige beheersing

Vakmatige beheersing betekent niet alleen dat vakinhoudelijke kennis en vaardigheden beheerst worden. Ook actief zijn in het onderhouden, verbreden en verdiepen hoort bij deze competentie. Dit alles met het oog op het overdragen van kennis en vaardigheden op deelnemers maar - indien nodig - ook op collega's.

Gedragsvoorbeelden:

 • Op basis van herziene of nieuwe eindtermen relevante kennis en vaardigheden uit de recente (internationale) vakliteratuur selecteren en bewerken;
 • Nieuwe vakdidactische werkvormen en hulpmiddelen selecteren;
 • Onderwijsproblemen op vakinhoudelijk en vakdidactisch terrein signaleren en daarvoor oplossingen aandragen;
 • Een vraagbaak zijn en voorbeeld voor anderen;
 • Kennis hebben van de leerlijn en methode;
 • Technisch vaardig zijn op alle terreinen die in de leerlijn naar voren komen;
 • Inhoudelijke kant van het vakgebied aantoonbaar beheersen door diploma's en certificaten;
 • Weten waar relevante vakkennis te verkrijgen is;
 • Contact onderhouden met het beroepsveld om zodoende altijd optimaal te kunnen blijven inspelen op de actuele praktijksituatie;
 • Binnen gestelde kaders materiaal, middelen en vakkennis omzetten in praktijksimulatie;
 • Kritieke situaties in de praktijk kunnen beschrijven
 • Goed de koppeling kunnen maken tussen theorie en praktijk door veel met voorbeelden en casus te werken, rollenspellen te spelen of in werkpleksimulaties te oefenen;
 • Professioneel voorbeeldgedrag ten toon spreiden;
 • Vakoverstijgend kunnen werken: duidelijk maken welke functie het eigen vak in het uiteindelijke beroep heeft;

Reflectievragen:

 • Hoe blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied?
 • In hoeverre betrekt u collega's of anderen erbij om uw vakkennis en vaardigheden op peil te houden?
 • Hoe legt u de relatie tussen nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied en didactiek?